GTM-07 SDT-07 TAIWAN EASY EASY COUNT DOWN BYTG 4D3N NEWYEAR19
GTM-07 SDT-07 TAIWAN EASY EASY COUNT DOWN BYTG  4D3N NEWYEAR19
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป 
เดินทาง : NEW YEAR
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)


เริ่มต้น 33,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – วัดหลงซาน – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - เตรียมตัว COUNT DOWN (ไม่มีรถบริการแต่มีไกด์คอยให้บริการ ท่านที่สนใจต้องนั่งรถไฟฟ้า ไปชมพลุ บริเวณด้านนอก ตึกไทเป 101 )
วันที่สอง ไทเป – หนานโถว –ชิมชา - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – นั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบสุริยันจันทรา – ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทจง – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด - อุทยานเหยหลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ไทเป – GERMANUIM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
31ธ.ค.61 03ม.ค.62 33,900 32,900 31,900 6,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้