GTM-07 SDT-01 TAIWAN EASY EASY BYTG 7-10 DEC 2018 4D3N
GTM-07 SDT-01 TAIWAN EASY EASY BYTG  7-10 DEC 2018  4D3N 
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป 
เดินทาง : NEW YEAR
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)


เริ่มต้น 28,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
07 DEC 18 กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – วัดหลงซาน – ร้าน GERMANIUM - ตึกไทเป101 – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
วันที่สอง ไทเป – หนานโถว –ชิมชา - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – นั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบสุริยันจันทรา – ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทจง – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด - อุทยานเหยหลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ปล่อยโคมผิงซี - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
07ธ.ค.61 10ธ.ค.61 28,999 28,999 28,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้