GTM-09 SHCZWUH5 ทัวร์คุณธรรม ทัวร์อู่ฮั่น...ทองเอก เขาบู๊ตึ้ง เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) 6วัน5คืน (CZ)
GTM-09 SHCZWUH5 ทัวร์คุณธรรม ทัวร์อู่ฮั่น...ทองเอก เขาบู๊ตึ้ง เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) 6วัน5คืน (CZ)
การเดินทาง พ.ย.-มี.ค.2562
ราคาเริ่มต้น 23,999.-
สายการบิน CHINA SOUTHERN 


เริ่มต้น 23,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-09 SHCZWUH5 ทัวร์คุณธรรม ทัวร์อู่ฮั่น...ทองเอก เขาบู๊ตึ้ง เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) 6วัน5คืน (CZ) การเดินทาง พ.ย.-มี.ค.2562 ราคาเริ่มต้น 23,999.- สายการบิน CHINA SOUTHERN
วันแรก กรุงเทพฯ-อู่ฮั่น
วันที่สอง อู่ฮั่น-เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี้หยวน-กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอก-เมืองจงเสียงหมู่บ้านวัฒนธรรมจงเสียง
วันที่สอง อู่ฮั่น-เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี้หยวน-กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอก-เมืองจงเสียงหมู่บ้านวัฒนธรรมจงเสียง
วันที่สาม เมืองจงเสียง-เขาบู๊ตึ้ง-ตำหนักจื่อเซียว-ตำหนักหนานเหยียน-ตำหนักไท่จื่อ
วันที่สี่ เขาบู๊ตึ้ง-อารามอวี้ชวีกง-เมืองจ่าวหยาง-โรงถ่ายภาพยนตร์ฮั่นเฉิง
วันที่ห้า เมืองจ่าวหยาง-เมืองเซียงหยาง-กำแพงเมืองโบราณ-ถนนโบราณเซียงหยาง-เมืองอู่ฮั่น- ถนนคนเดินเจียงฮั่น
วันที่หก วัดกุยหยวน-นั่งรถผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง-ถนนอาหารฮู่ปู้-อู่ฮั่น-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
30พ.ย.61 05ธ.ค.61 23,999 23,999 23,999 4,500
08มี.ค.62 13มี.ค.62 24,999 24,999 24,999 4,500
29มี.ค.62 03เม.ย.62 24,999 24,999 24,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้