GTM-10 CZ72 ทัวร์จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง บินตรง 4วัน3คืน BY CZ
GTM-10 CZ72 ทัวร์จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง บินตรง 4วัน3คืน BY CZ
เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม2561
ราคาเริ่มต้น 14,888/ท่าน
สายการบิน China Southern


เริ่มต้น 14,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-10 CZ72 ทัวร์จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง บินตรง 4วัน3คืน BY CZ เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม2561 ราคาเริ่มต้น 14,888/ท่าน สายการบิน China Southern
วันแรก: สนามบินสุวรรณภูมิ - จางเจียเจี้ย -เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
วันสอง: เมืองฟ่งหวง-ภูเขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงกระจก -ถ้ำประตูสวรรค์
วันสาม: แกรนด์แคนยอน-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
วันที่สี่: พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ สนามบินจางเจียเจี้ย - สนามบินสุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
25พ.ย.61 28พ.ย.61 14,888 14,888 14,888 4,500
29พ.ย.61 02ธ.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,500
06ธ.ค.61 09ธ.ค.61 15,888 15,888 15,888 4,500
13ธ.ค.61 16ธ.ค.61 15,888 15,888 15,888 4,500
16ธ.ค.61 19ธ.ค.61 15,888 15,888 15,888 4,500
21ธ.ค.61 23ธ.ค.61 15,888 15,888 15,888 4,500
23ธ.ค.61 26ธ.ค.61 15,888 15,888 15,888 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้