GTM-07 SDT-03 TAIWAN EXCLUSIVE TRIP NEW YEAR 5D4N BYTG NEWYEAR19
GTM-07 SDT-03 TAIWAN EXCLUSIVE TRIP NEW YEAR 5D4N BYTG NEWYEAR19
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
เดินทาง : 30 ธ.ค.2561 -03 ม.ค. 2562
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)


เริ่มต้น 40,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –เมิองหนานโถว – รีสอร์ทฟาร์มชิงจิ้ง
วันที่สอง ฟาร์มชิงจิ้ง –ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง (SKY WALK) - เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและความน่ารักของแกะถ่ายรูปกับแกะ – สวนดอกไม้ SMALL SWISS GARDEN - AFTERNOON TEA – พักบนฟาร์มชิงจิ้ง
วันที่สาม หนานโถว –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา - หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทจง –ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ไทจง – ไทเป – อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ห้า ไทเป-ร้านขนมพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – GERMANUIM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก ) – MITSUI OUTLET – สนามบินเถาหยวน


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
30ธ.ค.61 03ม.ค.62 40,900 40,900 39,900 9,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้