GTM-07 SDT-15 TAIWAN HOOYAH ทริปปั่นจักรยาน 4D3N BYCI NOV18-FEB19
GTM-07 SDT-15 TAIWAN HOOYAH ทริปปั่นจักรยาน 4D3N BYCI NOV18-FEB19
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
เดินทาง :  พ.ย. 2561 - ก.พ. 2562
สายการบิน : CHINA AIRLINE  (CI)


เริ่มต้น 24,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว –ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบสุริยันจันทรา – พักบริเวณทะเลสาบสุริยันจันทรา
วันที่สอง หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ –ฟาร์มแกะชิงจิ้ง–พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรีสอร์ท MING GING FARM
วันที่สาม เมืองหนานโถว –ไทเป – แวะชิมขนมพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่สี่ เมืองไทเป – GERMANUIM – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหยหลิ่ว - GLORIA OUTLET – สนามบินเถาหยวน


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
08พ.ย.61 11พ.ย.61 24,900 24,900 23,900 4,900
04ธ.ค.61 07ธ.ค.61 25,900 25,900 24,900 4,900
06ธ.ค.61 09ธ.ค.61 24,900 24,900 23,900 4,900
24ม.ค.62 27ม.ค.62 24,900 24,900 23,900 4,900
21ก.พ.62 24ก.พ.62 24,900 24,900 23,900 4,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้