GTM-07 SDT-06 TAIWAN PRE SALE NEW YEAR 5D4N BYCI NEWYEAR19
GTM-07 SDT-06 TAIWAN PRE SALE NEW YEAR 5D4N BYCI NEWYEAR19
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
เดินทาง :  27 - 31 DEC 18
สายการบิน : CHINA AIRLINE  (CI)


เริ่มต้น 29,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่สอง ไทเป - ไทจง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา –เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ
วันที่สาม เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – แวะชิมชา – ไทจง –ฝงเจียไนท์มารืเก็ต
วันที่สี่ ไทจง – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น –GERMANUIM- ซีเหมินติง
วันที่ห้า ไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
27ธ.ค.61 31ธ.ค.61 29,999 29,999 28,999 5,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้