GTM-07 SDT-05 TAIWAN TIGER WINTER 4D3N BYIT NOV18-MAR19
GTM-07 SDT-05 TAIWAN TIGER WINTER 4D3N BYIT NOV18-MAR19
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
เดินทาง :  NOV 18 - MAR 19
สายการบิน : TIGER AIR (IT)


เริ่มต้น 15,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรม
วันที่สอง เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่สี่ ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
22ธ.ค.61 25ธ.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,000
14ก.พ.62 17ก.พ.62 15,888 15,888 15,888 4,000
21ก.พ.62 24ก.พ.62 15,888 15,888 15,888 4,000
09มี.ค.62 12มี.ค.62 16,888 16,888 16,888 4,000
16มี.ค.62 19มี.ค.62 16,888 16,888 16,888 4,000
23มี.ค.62 26มี.ค.62 16,888 16,888 16,888 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้