GTM-09 SHXWSHE9 ทัวร์ฮาร์บิน...ทับทิมกรอบ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน จี๋หลิน 7วัน5คืน (XW
GTM-09 SHXWSHE9 ทัวร์ฮาร์บิน...ทับทิมกรอบ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน จี๋หลิน 7วัน5คืน (XW)
เดินทาง ธันวาคม-กุมภาพันธ์2562
ีราคาเริ่มต้น 29,999.-
สายการบิน Nok Scoot


เริ่มต้น 29,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-09 SHXWSHE9 ทัวร์ฮาร์บิน...ทับทิมกรอบ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน จี๋หลิน 7วัน5คืน (XW) เดินทาง ธันวาคม-กุมภาพันธ์2562 ีราคาเริ่มต้น 29,999.- สายการบิน Nok Scoot
วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง-ร้านขายเสื้อกันหนาว-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
วันที่สาม เสิ่นหยาง-ฉางชุน-ลานสกีจิงเย้ถัง (รวมค่าเข้า)
วันที่สี่ ฉางชุน-ฮาร์บิน-เกาะพระอาทิตย์-ชมเทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”(Harbin 2019 International Ice and Snow Festival)
วันที่ห้า โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-ร้านขายสินค้าพื้นเมือง รัสเซีย-ฮาร์บิน-จี๋หลิน
วันที่หก วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง-จัตุรัสซื่อจี้-พิพิธภัณฑ์แมนจู-ร้านโสม-จี๋หลิน-เสิ่นหยาง
วันที่เจ็ด เสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
21ธ.ค.61 27ธ.ค.61 29,999 29,999 29,999 5,000
28ธ.ค.61 03ม.ค.62 33,999 33,999 33,999 5,000
18ม.ค.62 24ม.ค.62 29,999 29,999 29,999 5,000
25ม.ค.62 31ม.ค.62 29,999 29,999 29,999 5,000
15ก.พ.62 21ก.พ.62 29,999 29,999 29,999 5,000
22ก.พ.62 28ก.พ.62 29,999 29,999 29,999 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้