GTM-09 SHCZDYG1 ทัวร์คุณธรรม ทัวร์บินตรงจางเจียเจี้ย...ทองหยอด ฟ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน 4วัน3คื
GTM-09 SHCZDYG1 ทัวร์คุณธรรม ทัวร์บินตรงจางเจียเจี้ย...ทองหยอด ฟ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน 4วัน3คืน (CZ)
เดินทาง ธ.ค.-มี.ค.62
ราคาเริ่มต้น 24,999.-
สายการบิน CHINA SOUTHERN 


เริ่มต้น 24,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-09 SHCZDYG1 ทัวร์คุณธรรม ทัวร์บินตรงจางเจียเจี้ย...ทองหยอด ฟ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน 4วัน3คืน (CZ) เดินทาง ธ.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 24,999.- สายการบิน CHINA SOUTHERN
วันแรก กรุงเทพฯ-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
วันที่สอง ฟ่งหวง-สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-จางจียเจี้ย-ภาพวาดทราย-โชว์นางจิ้งจอกขาว
วันที่สาม สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์
วันที่สี่ อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพล เฮ่อหลง-ลำธารแส้ม้าทอง-ถนนซีปู้เจีย-จางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06ธ.ค.61 09ธ.ค.61 24,999 24,999 24,999 4,500
20ธ.ค.61 23ธ.ค.61 24,999 24,999 24,999 4,500
10ม.ค.62 13ม.ค.62 24,999 24,999 24,999 4,500
24ม.ค.62 27ม.ค.62 24,999 24,999 24,999 4,500
14ก.พ.62 17ก.พ.62 24,999 24,999 24,999 4,500
28ก.พ.62 03มี.ค.62 24,999 24,999 24,999 4,500
14มี.ค.62 17มี.ค.62 25,999 25,999 25,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้