GTM-18 HASHTAG TAIWAN NEW YEAR 4D3N BYTG DEC18
GTM-18  HASHTAG TAIWAN NEW YEAR  4D3N BYTG DEC18
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
เดินทาง :   NEW YEAR
สายการบิน : THAI AIRWAY  (TG)


เริ่มต้น 26,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถซานซื่อ –ชาอู่หลง – ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 3 ไทเป –ร้านพายสับปะรด – ศูนย์ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
วันที่ 4 DUTY FREE – วัดหลงซานซื่อ – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
27ธ.ค.61 30ธ.ค.61 26,999 26,999 26,999 7,900
28ธ.ค.61 31ธ.ค.61 27,999 27,999 27,999 7,900
29ธ.ค.61 01ม.ค.62 27,999 27,999 27,999 7,900
30ธ.ค.61 02ม.ค.62 26,999 26,999 26,999 7,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้