GTM-01 CZCMN01 DESERT MOROCCO 9D6N JAN-MAR19
GTM-01 CZCMN01 DESERT MOROCCO 9D6N JAN-MAR19
เส้นทาง : โมร็อคโค 
เดินทาง :   มกราคม - มีนาคม 62
สายการบิน : Qatar Airways 


เริ่มต้น 52,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติมูฮัมมัด ฟิฟท์ คาซาบลังกา เมืองคาซาบลังกา ประเทศโมร็อกโก - เมืองคาซาบลังกา - จตุรัสโมฮัมเหม็ดที่ 5 - โบสถ์คาซาบลังกา - จัตุรัสสหประชาชาติ - ตลาดกลาง - โรงภาพยนตร์ประจำเมือง - สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2
วันที่สาม เมืองคาซาบลังกา - เมืองราบัต - พระราชวังหลวงแห่งเมืองราบัต - สุสานกษัตริย์มูฮัมหมัดที่ 5 - ป้อมอูดายา - เมืองโรมันโบราณโวลูบิลิส - เมืองแม็กแน็ส - ประตูบับมันซู - เมืองแฟ็ส - พระราชวังหลวงแห่งเมืองแฟ็ส
วันที่สี่ เมืองแฟ็ส - ย่านแฟ็ส เมดินา - ประตูบับดูเจลูร์ด - ตลาดสด - เมอเดอร์ซ่า บู อิมมาเนีย - น้ำพุธรรมชาติ - สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 - สุเหร่าใหญ่ไคเราวนี - ย่านเมืองเก่า หรือ ย่านเครื่องหนัง - โรงงานเซรามิค
วันที่ห้า เมืองแฟ็ส - เมืองอิฟเฟรน - เมืองมิเดลท์ - เมืองเออร์ฟูดด์
วันที่หก เมืองเออร์ฟูดด์ - เมืองเมอร์ซูก้าร์ โดยรถขับเคลื่อน 4 ล้อ - ขี่อูฐรับแสงอรุณ - เมืองเออร์ฟูดด์ - เมืองทินเฮียร์ - ช่องแคบทอดร้ากอร์จ - เมืองวอซาเซท
วันที่เจ็ด เมืองวอซาเซท - ป้อมเทาว์เรอร์ - พระราชวังของตระกูลกลาวี - เมืองไอท์ เบนฮาดดู - ป้อมไอท์ เบนฮาดดู - เมืองมาร์ราเคช - จัตุรัสใจกลางเมือง
วันที่แปด เมืองมาร์ราเคช - สุเหร่าคูวโทวเบีย - สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน - พระราชวังบาเฮีย - สวนจาร์ดีน มาจอแรล - ตลาดมาร์ราเคช - ร้านเครื่องประดับ - ร้านเซรามิค - ร้านเครื่องหนัง - ร้านพรม - ท่าอากาศยานนานาชาติมาร์ราเคช เมนาร่า เมืองมาร์ราเคช ประเทศโมร็อกโก - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
วันที่เก้า ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
26ม.ค.62 03ก.พ.62 52,999 52,999 52,999 11,000
16ก.พ.62 24ก.พ.62 55,999 55,999 55,999 11,000
09มี.ค.62 17มี.ค.62 52,999 52,999 52,999 11,000
23มี.ค.62 31มี.ค.62 52,999 52,999 52,999 11,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้