GTM-10 VZ11 ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D4N BYVZ DEC18-JAN19
GTM-10 VZ11 ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D4N BYVZ DEC18-JAN19
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
เดินทาง :   ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562
สายการบิน : Vietjet Air(VZ) 


เริ่มต้น 15,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ
วันที่ 2 เจี๊ยอี้ - อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน - ป่าสนพันปี -ไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 ผู่หลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ 4 ไทเป - ตึกไทเป101 – หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วันที่ 5 ท่าอากาศยานไทจง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01ธ.ค.61 05ธ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,500
15ธ.ค.61 19ธ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,500
22ธ.ค.61 26ธ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,500
29ธ.ค.61 02ม.ค.62 25,900 25,900 25,900 5,500
12ม.ค.62 16ม.ค.62 16,900 16,900 16,900 5,500
19ม.ค.62 23ม.ค.62 15,900 15,900 15,900 5,500
26ม.ค.62 30ม.ค.62 15,900 15,900 15,900 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้