GTM-01 CZDME07 WINDY RUSSIA 6D3N DEC-MAR19
GTM-01 CZDME07 WINDY RUSSIA 6D3N DEC-MAR19
เส้นทาง : รัสเซีย มอสโคว์ 
เดินทาง : ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
สายการบิน : Etihad Airways 


เริ่มต้น 31,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
วันที่สาม เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
วันที่สี่ เมืองมอสโคว์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้ – ขี่สุนัขลากเลื่อน – เมืองมอสโคว์- ห้างยูโรเปียน มอล
วันที่ห้า เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วันที่หก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06ธ.ค.61 11ธ.ค.61 34,999 34,999 34,999 6,500
09ธ.ค.61 14ธ.ค.61 35,999 35,999 35,999 6,500
12ธ.ค.61 17ธ.ค.61 33,999 33,999 33,999 6,500
28ธ.ค.61 02ม.ค.62 43,999 43,999 43,999 6,500
26ม.ค.62 31ม.ค.62 31,999 31,999 31,999 6,500
31ม.ค.62 05ก.พ.62 31,999 31,999 31,999 6,500
07ก.พ.62 12ก.พ.62 34,999 34,999 34,999 6,500
16ก.พ.62 21ก.พ.62 33,999 33,999 33,999 6,500
21ก.พ.62 26ก.พ.62 34,999 34,999 34,999 6,500
06มี.ค.62 11มี.ค.62 34,999 34,999 34,999 6,500
14มี.ค.62 19มี.ค.62 34,999 34,999 34,999 6,500
21มี.ค.62 26มี.ค.62 34,999 34,999 34,999 6,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้