GTM-16 BT-TPE001_TG มหัศจรรย์...ไทเป มิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน BYTG DEC18-JAN19
GTM-16 BT-TPE001_TG มหัศจรรย์...ไทเป มิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน BYTG DEC18-JAN19
เส้นทาง : ไทเป
เดินทาง : ธันวาคม 2018- มกราคม2019
สายการบิน : Thai Airways


เริ่มต้น 26,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเถาหยวน •เจียอี้
วันที่สอง อุทยานอาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี •ร้านใบชา•ไถจง•MIYAHARA ICE CREAM
วันที่สาม ฟาร์มชิงจิง• นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทะเลสาบ •หมู่บ้านวัฒนธรรม อะบอริจิน• ไทเป
วันที่สี่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว•ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น•ศูนย์เครื่องสำอาง•ซีเหมินติง
วันที่ห้า ผลิตภัณฑ์สร้อยGermanium•วัดหลงซาน•ตึกไทเป 101 ไม่รวมค่าขึ้นตึก•ร้านขนมพายสับปะรดอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
14ธ.ค.61 18ธ.ค.61 26,900 26,900 25,900 5,000
18ม.ค.62 22ม.ค.62 26,900 26,900 25,900 5,000
31ม.ค.62 04ก.พ.62 28,900 28,900 27,900 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้