GTM-16 BT-TPE01_BR ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืน BYBR DEC18-MAR19
เส้นทาง : ไทเป
เดินทาง : ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562
สายการบิน : EVA AIR 


เริ่มต้น 19,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ●ผูหลี่ ● วัดจงไถซานซื่อ ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ●วัดพระถังซำจั๋ง ●วัดเหวินหวู่
วันที่สาม อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ●ร้านใบชา●ไถจง ●ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ●ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89)● พิพิธภัณฑ์กู้กง ● ซีเหมินติง ● เมืองซินเป่ย
วันที่ห้า ไทเป ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค●สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
09ธ.ค.61 13ธ.ค.61 19,900 19,900 18,900 5,000
09ม.ค.62 13ม.ค.62 20,900 20,900 19,900 5,000
16ม.ค.62 20ม.ค.62 19,900 19,900 18,900 5,000
30ม.ค.62 03ก.พ.62 19,900 19,900 18,900 5,000
06ก.พ.62 10ก.พ.62 20,900 20,900 19,900 5,000
13ก.พ.62 17ก.พ.62 19,900 19,900 18,900 5,000
27ก.พ.62 03มี.ค.62 19,900 19,900 18,900 5,000
06มี.ค.62 10มี.ค.62 19,900 19,900 18,900 5,000
13มี.ค.62 17มี.ค.62 19,900 19,900 18,900 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้