GTM-16 BT-TPE002_SL โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 5 วัน 3 คืน BYSL DEC18-MAR19
GTM-16 BT-TPE002_SL โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 5 วัน 3 คืน BYSL DEC18-MAR19
เส้นทาง : ไทเป
เดินทาง : ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562
สายการบิน : THAI LION AIR 


เริ่มต้น 13,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินดอนเมือง● สนามบินเถาหยวน ●ไถจง ● บ้านสายรุ้ง ● หนานโถว●ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่●ร้านใบชา ●ไถจง
วันที่สาม ไถจง ●ไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด ●อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ●ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● ถนนคนเดินซีเหมินติง
วันที่สี่ ไทเป ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ●ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ศูนย์เครื่องสำอาง ● ซือหลินไนท์มาเก็ท
วันที่ห้า ไทเป ●สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
07ธ.ค.61 11ธ.ค.61 16,900 16,900 16,500 4,000
08ธ.ค.61 12ธ.ค.61 15,900 15,900 15,500 4,000
09ธ.ค.61 13ธ.ค.61 15,900 15,900 15,500 4,000
14ธ.ค.61 18ธ.ค.61 14,900 14,900 14,500 4,000
15ธ.ค.61 19ธ.ค.61 14,900 14,900 14,500 4,000
16ธ.ค.61 20ธ.ค.61 14,900 14,900 14,500 4,000
21ธ.ค.61 25ธ.ค.61 14,900 14,900 14,500 4,000
22ธ.ค.61 26ธ.ค.61 15,900 15,900 15,500 4,000
23ธ.ค.61 27ธ.ค.61 14,900 14,900 14,500 4,000
28ธ.ค.61 01ม.ค.62 19,900 19,900 19,500 6,000
29ธ.ค.61 02ม.ค.62 19,900 19,900 19,500 6,000
30ธ.ค.61 03ม.ค.62 19,900 19,900 19,500 6,000
04ม.ค.62 08ม.ค.62 14,900 14,900 14,500 4,000
05ม.ค.62 09ม.ค.62 14,900 14,900 14,500 4,000
06ม.ค.62 10ม.ค.62 13,900 13,900 13,500 4,000
11ม.ค.62 15ม.ค.62 14,900 14,900 14,500 4,000
12ม.ค.62 16ม.ค.62 14,900 14,900 14,500 4,000
13ม.ค.62 17ม.ค.62 13,900 13,900 13,500 4,000
18ม.ค.62 22ม.ค.62 14,900 14,900 14,500 4,000
19ม.ค.62 23ม.ค.62 13,900 13,900 13,500 4,000
20ม.ค.62 24ม.ค.62 14,900 14,900 14,500 4,000
25ม.ค.62 29ม.ค.62 14,900 14,900 14,500 4,000
26ม.ค.62 30ม.ค.62 14,900 14,900 14,500 4,000
27ม.ค.62 31ม.ค.62 14,900 14,900 14,500 4,000
01ก.พ.62 05ก.พ.62 19,900 19,900 19,500 6,000
02ก.พ.62 06ก.พ.62 19,900 19,900 19,500 6,000
03ก.พ.62 07ก.พ.62 19,900 19,900 19,500 6,000
08ก.พ.62 12ก.พ.62 19,900 19,900 19,500 6,000
09ก.พ.62 13ก.พ.62 19,900 19,900 19,500 6,000
10ก.พ.62 14ก.พ.62 16,900 16,900 16,500 6,000
15ก.พ.62 19ก.พ.62 15,900 15,900 15,500 4,000
16ก.พ.62 20ก.พ.62 15,900 15,900 15,500 4,000
17ก.พ.62 21ก.พ.62 15,900 15,900 15,500 4,000
22ก.พ.62 26ก.พ.62 14,900 14,900 14,500 4,000
23ก.พ.62 27ก.พ.62 14,900 14,900 14,500 4,000
23ก.พ.62 27มี.ค.62 14,900 14,900 14,500 4,000
24ก.พ.62 28ก.พ.62 14,900 14,900 14,500 4,000
01มี.ค.62 05มี.ค.62 14,900 14,900 14,500 4,000
02มี.ค.62 06มี.ค.62 14,900 14,900 14,500 4,000
03มี.ค.62 07มี.ค.62 14,900 14,900 14,500 4,000
08มี.ค.62 12มี.ค.62 14,900 14,900 14,500 4,000
09มี.ค.62 13มี.ค.62 14,900 14,900 14,500 4,000
10มี.ค.62 14มี.ค.62 14,900 14,900 14,500 4,000
15มี.ค.62 19มี.ค.62 14,900 14,900 14,500 4,000
16มี.ค.62 20มี.ค.62 149,900 14,900 14,500 4,000
17มี.ค.62 21มี.ค.62 14,900 14,900 14,500 4,000
22มี.ค.62 26มี.ค.62 14,900 14,900 14,500 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้