GTM-16 BT-TPE003_SL โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน BYSL DEC18-MAR19
GTM-16 BT-TPE003_SL โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน BYSL DEC18-MAR19
เส้นทาง : ไทเป
เดินทาง : ธันวาคม 2561- มีนาคม 2562
สายการบิน : THAI LION AIR 


เริ่มต้น 14,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินดอนเมือง ●สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี้
วันที่สาม เจียอี้ ● อุทยานอาลีซาน ●นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ●ร้านใบชา●ไถจง ●ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ไทเป●ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ●ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง●อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็คถ่ายรูปกับตึกไทเป 101●ชอปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ห้า ไทเป ●สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
14ธ.ค.61 18ธ.ค.61 15,900 15,900 15,500 4,000
15ธ.ค.61 19ธ.ค.61 15,900 15,900 15,500 4,000
16ธ.ค.61 20ธ.ค.61 15,900 15,900 15,500 4,000
21ธ.ค.61 25ธ.ค.61 15,900 15,900 15,500 4,000
22ธ.ค.61 26ธ.ค.61 16,900 16,900 16,500 4,000
23ธ.ค.61 27ธ.ค.61 15,900 15,900 15,500 4,000
28ธ.ค.61 01ม.ค.62 20,900 20,900 20,500 6,000
29ธ.ค.61 02ม.ค.62 20,900 20,900 20,500 6,000
30ธ.ค.61 03ม.ค.62 20,900 20,900 20,500 6,000
04ม.ค.62 08ม.ค.62 15,900 15,900 15,500 4,000
05ม.ค.62 09ม.ค.62 15,900 15,900 15,500 4,000
06ม.ค.62 10ม.ค.62 14,900 14,900 14,500 4,000
11ม.ค.62 15ม.ค.62 15,900 15,900 15,500 4,000
12ม.ค.62 16ม.ค.62 15,900 15,900 15,500 4,000
13ม.ค.62 17ม.ค.62 14,900 14,900 14,500 4,000
18ม.ค.62 22ม.ค.62 15,900 15,900 15,500 4,000
19ม.ค.62 23ม.ค.62 14,900 14,900 14,500 4,000
20ม.ค.62 24ม.ค.62 15,900 15,900 15,500 4,000
25ม.ค.62 29ม.ค.62 15,900 15,900 15,500 4,000
26ม.ค.62 30ม.ค.62 15,900 15,900 15,500 4,000
27ม.ค.62 31ม.ค.62 15,900 15,900 15,500 4,000
01ก.พ.62 05ก.พ.62 20,900 20,900 20,500 6,000
02ก.พ.62 06ก.พ.62 20,900 20,900 20,500 6,000
03ก.พ.62 07ก.พ.62 20,900 20,900 20,500 6,000
08ก.พ.62 12ก.พ.62 20,900 20,900 20,500 6,000
09ก.พ.62 13ก.พ.62 20,900 20,900 20,500 6,000
10ก.พ.62 14ก.พ.62 17,900 17,900 17,500 6,000
15ก.พ.62 19ก.พ.62 16,900 16,900 16,500 4,000
16ก.พ.62 20ก.พ.62 16,900 16,900 16,500 4,000
17ก.พ.62 21ก.พ.62 16,900 16,900 16,500 4,000
22ก.พ.62 26ก.พ.62 15,900 15,900 15,500 4,000
23ก.พ.62 27ก.พ.62 15,900 15,900 15,500 4,000
24ก.พ.62 28ก.พ.62 15,900 15,900 15,500 4,000
01มี.ค.62 05มี.ค.62 15,900 15,900 15,500 4,000
02มี.ค.62 06มี.ค.62 15,900 15,900 15,500 4,000
03มี.ค.62 07มี.ค.62 15,900 15,900 15,500 4,000
08มี.ค.62 12มี.ค.62 15,900 15,900 15,500 4,000
09มี.ค.62 13มี.ค.62 15,900 15,900 15,500 4,000
10มี.ค.62 14มี.ค.62 15,900 15,900 15,500 4,000
15มี.ค.62 19มี.ค.62 15,900 15,900 15,500 4,000
16มี.ค.62 20มี.ค.62 15,900 15,900 15,500 4,000
17มี.ค.62 21มี.ค.62 15,900 15,900 15,500 4,000
22มี.ค.62 26มี.ค.62 15,900 15,900 15,500 4,000
23มี.ค.62 27มี.ค.62 15,900 15,900 15,500 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้