GTM-16 BT-TPE04_SLHello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน BYSL DEC18-MAR19
GTM-16 BT-TPE04_SLHello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน BYSL DEC18-MAR19
เส้นทาง : ไทเป
เดินทาง : ธันวาคม 2561- มีนาคม 2562
สายการบิน : THAI LION AIR 


เริ่มต้น 16,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินดอนเมือง ●สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ●หนานโถว ● วัดจงไถซานซื่อ ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่● เจียอี้
วันที่สาม เจียอี้ ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ไถจง ●ไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ●ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต
วันที่ห้า ไทเป ● ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง●พิพิธภัณฑ์กู้กง● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101● ศูนย์เครื่องสำองค์ อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ชอปปิ้งซีเหมินติง
วันที่หก ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
10ธ.ค.61 15ธ.ค.61 16,900 16,900 15,900 4,900
12ธ.ค.61 17ธ.ค.61 17,900 17,900 16,900 4,900
17ธ.ค.61 22ธ.ค.61 16,900 16,900 15,900 4,900
24ธ.ค.61 29ธ.ค.61 19,900 19,900 18,900 5,900
26ธ.ค.61 31ธ.ค.61 21,900 21,900 20,900 6,900
31ธ.ค.61 05ม.ค.62 20,900 20,900 19,900 5,900
07ม.ค.62 12ม.ค.62 16,900 16,900 15,900 4,900
09ม.ค.62 14ม.ค.62 17,900 17,900 16,900 4,900
14ม.ค.62 19ม.ค.62 16,900 16,900 15,900 4,900
16ม.ค.62 21ม.ค.62 17,900 17,900 16,900 4,900
21ม.ค.62 26ม.ค.62 16,900 16,900 15,900 4,900
28ม.ค.62 02ก.พ.62 16,900 16,900 15,900 4,900
30ม.ค.62 04ก.พ.62 17,900 17,900 16,900 4,900
04ก.พ.62 09ก.พ.62 20,900 20,900 19,900 5,900
11ก.พ.62 16ก.พ.62 17,900 17,900 16,900 4,900
13ก.พ.62 18ก.พ.62 19,900 19,900 18,900 5,900
18ก.พ.62 23ก.พ.62 19,900 19,900 18,900 5,900
20ก.พ.62 25ก.พ.62 19,900 19,900 18,900 5,900
25ก.พ.62 02มี.ค.62 17,900 17,900 16,900 4,900
27ก.พ.62 04มี.ค.62 18,900 18,900 17,900 4,900
04มี.ค.62 09มี.ค.62 17,900 17,900 16,900 4,900
06มี.ค.62 11มี.ค.62 17,900 17,900 16,900 4,900
11มี.ค.62 16มี.ค.62 17,900 17,900 16,900 4,900
13มี.ค.62 18มี.ค.62 17,900 17,900 16,900 4,900
18มี.ค.62 23มี.ค.62 17,900 17,900 16,900 4,900
20มี.ค.62 25มี.ค.62 17,900 17,900 16,900 4,900
25มี.ค.62 30มี.ค.62 17,900 17,900 16,900 4,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้