GTM-05 RUSSIA Northern Light Hunting 7D5N BY TG
ทัวร์รัสเซียตามล่าแสงเหนือ ไม่ต้องขอวีซ่า !!!
ตามล่าเเสงเหนือ Aurora Hunting - ชมพิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเครียร์
- ขับรถสโนโมบิล (Snowmobile)-นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้เเละกวางเรนเดียร์
ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) - ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่นํ้า Moskva
เมนูพิเศษที่พลาดไม่ได้ Russia Vodka เเละ ไข่ปลาคาเวียร์
สายการบิน การบินไทย 7 วัน 5 คืน
ราคาเพียง 69,900.-
เดินทางวันที่  28 ม.ค.-3 ก.พ.60
                     11 - 17 ก.พ. 60
                     4-10 , 25-31 มี.ค. 60
จองด่วน ที่นั่งจำนวนจำกัดเริ่มต้น 69,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์รัสเซียตามล่าแสงเหนือ ไม่ต้องขอวีซ่า !!! ตามล่าเเสงเหนือ Aurora Hunting - ชมพิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเครียร์ - ขับรถสโนโมบิล (Snowmobile) - นั่งรถลากเลื่อนโดย สุนัขไซบีเรียนฮัสกี้เเละกวางเรนเดียร์ ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) - ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่นํ้า Moskva เมนูพิเศษที่พลาดไม่ได้ Russia Vodka เเละ ไข่ปลาคาเวียร์ สายการบิน การบินไทย 7วีน5คืน ราคาเพียง 69,900.- เดินทางวันที่ 28 ม.ค.-3 ก.พ.60 11 - 17 ก.พ. 60 4-10 , 25-31 มี.ค. 60 จองด่วน ที่นั่งจำนวนจำกัด
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – มอสโคว์
08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG974
17.10 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รถโค้ชปรับอากาศ นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงมอสโคว์
ค่ำ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม INTOURIST KOLOMENSKOE หรือเทียบเท่า
วันที่สองของการเดินทาง มอสโคว์ – สนามบิน – มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ – นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – ตามล่าหาแสงเหนือ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระ
ออกเดินทางสู่เมืองมูมันสค์ โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรมและเมืองที่พัก อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเวลาของเที่ยวบิน และ สภาพอากาศ)
ถึงสนามบินมูร์มันสค์ หลังจากรับสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) ซึ่งเป็นเมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์ อ๊อบ-ลาสต์ (Murmansk Oblast) ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร เป็นเมืองที่อยู่ติดกับประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญในการมุ่งหน้าออกสู่อาร์คติก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านซามิ (Sami Village) ณ หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามินี้ ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิมชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ (Reindeer) หมาป่า(Foxes) เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และสัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน (Reindeer Sledding) แบบชาวพื้นเมืองซามิ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคิรอฟสค์ (Kirovsk)
ค่ำ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม KIROVSK HOTEL หรือเทียบเท่า
21.00 น นำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอน DME-TG001 หนา้ 4 จาก 12 กลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***
วันที่สามของการเดินทาง เมืองหิมะ - ขี่รถ Snow Mobile - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - ตามล่าหาแสงเหนือ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหิมะ (Snow Village) ที่สร้างขึ้นจากหิมะทั้งหมด ที่มีการสร้างประติมากรรมนํ้าแข็งเป็นรูปร่างต่างๆที่สวยงาม มีทั้งอาคาร,รูปปั้น, โบสถ์นํ้าแข็ง,อุโมงค์ถํ้า,เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับการขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ที่ท่านสามารถขับรถไปบนหิมะ ลานนํ้าแข็งกว้างใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็นอย่างยิ่ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm) ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนนํ้าแข็งหรือหิม่ะ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน(Husky Sledding) โดยที่ฟาร์มนี้จะบริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนมพื้นเมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะอบอุ่น จากนั้นนำท่านสู่เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk)
ค่ำ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม AZUMUT MURMANSK HOTEL หรือเทียบเท่า
21.00 น นำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***
วันที่สี่ของการเดินทาง พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบิน DME-TG001 หนา้ 5 จาก 12 – มอสโคว์ – ล่องเรือแม่นํ้ามอสควา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซึ่งเป็นเรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจำการแล้ว ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม จอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) ในอดีตเรือลำนี้ใช้ตัดนํ้าแข็งเพื่อเปิดทางนํ้าแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า โดยในปัจจุบันยังมีเรือทีปฏิบัติการตัดนํ้าแข็งอยู่ จากนั้นนำท่านชมอนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial) ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีนํ้าหนักกว่า 5,000 ตัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
--.-- น. ออกเดินทางสู่มอสโคว์ โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเวลาของเที่ยวบิน และ สภาพอากาศ)
--.-- น. ถึงสนามบินมอสโคว์ รถโค้ชปรับอากาศนำท่านสู่กรุงมอสโคว์
บ่าย จากนั้นนำท่านล่องเรือลุยนํ้าแข็ง Moscow icebreaker river cruise by Radisson Cruise ชมความสวยงามสองฝั่งแม่นํ้า Moskva ดื่มดํ่ารับบรรยากาศในช่วงฤดูหนาว โดยอาจมีหิมะ และนํ้าแข็งเต็มในแม่นํ้าทั้งสองข้างทาง 2 (การล่องเรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว และในกรณีนํ้าในแม่นํ้ากลายเป็นนํ้าแข็งที่หนามาก จนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงินจำนวน 500 บาทต่อท่าน)
ค่ำ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม INTOURIST KOLOMENSKOE หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง – ละครสัตว์รัสเซีย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป นำท่านเข้าสู่ภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (GrandKremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นำท่านสู่จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จากนั้นชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนำไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทำให้ระฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์นํ้าหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่อังกฤษ และ อิหร่าน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
ค่ำ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ชิม Russia Vodka เเละ ไข่ปลาคาเวียร์
นำท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดง ผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมี ของที่ระลึกด้วย***กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไม่ มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท***
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม INTOURIST KOLOMENSKOE หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดนิทาง เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – โบสถ์เซ็นต์ซาเวียร์ – สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน จากนั้นนำท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผู้นำสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นำมาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
นำเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี
14.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินดามาเดียดาวา เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระ
18.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG975
วันที่เจ็ดของการเดินทาง กรุงเทพฯ
07.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
28ม.ค.60 03ก.พ.60 69,900 69,900 69,900 5,900 ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินลดท่านละ 15,000.-
11ก.พ.60 17ก.พ.60 69,900 69,900 69,900 5,900 ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินลดท่านละ 15,000.-
04มี.ค.60 10มี.ค.60 69,900 69,900 69,900 5,900 ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินลดท่านละ 15,000.-
25มี.ค.60 31มี.ค.60 69,900 69,900 69,900 5,900 ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินลดท่านละ 15,000.-
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้