GTM-26 สิงคโปร์ ไหว้พระ 9 วัด FEB-MAR17 BySQ
ทัวร์สิงคโปร์ ไหว้พระ 9 วัด SQ
เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560
โดยสายการบิน Singapore Airline
ราคาเพียง 19,500.-


เริ่มต้น 19,500


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ – วัดไตรศาสน - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมอร์ไลอ้อน - Marina Bay Sand – Wonderful Show
07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
09.45 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ973 (บริการอาหารกลางวันบนเครื่อง)
13.15 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ วัดไตรศาสน วัดนี้ถือเป็นวัดที่มีความสำคัญ ตรงที่เป็นวัดที่รวบรวมศาสนาที่แตกต่างกัน ถึง สามศาสนา ในวัดเดียวกัน และมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเป็นจำนวนมากโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นศาสนาใดของตนที่นับถือแต่เป็นความผสมผสานที่บ่งบอกถึงความเป็นสิงคโปร์โดยแท้จริง ที่มีความหลากหลายในชนชาติแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ขอพรต่อเทพเจ้าไท่สุ้ย องค์ยมบาล ท้าวเวสสุวัน เจ้าพ่อเสือ โดยเฉพาะพระพิฆเนตร แกะสลักจากหินลาวา ซึ่งนำมาจากประเทศอินโดยนีเซีย
นำท่านเที่ยวชม วัดเจ้าแม่กวนอิม ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือและใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรม การตกแต่งที่สวยงาม มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรูปและเยี่ยมชมด้านใน
จากนั้นนำท่านชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่ามีทัศนียภาพที่สายงามโดยมีฉากด้านหลังเป็น โรงละครเอสเพลนนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน และท่านยังสามารถมองเห็นวิว Singapore Flyer และ Marina Bay Sand ฝั่งตรงข้าม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! ให้ท่านได้ชิมอาหารขึ้นชื่ออีกอย่างของสิงคโปร์ บักกุ๊ดเต๋ !! ชิมน้ำซุปรสหวานกระดูกหมู เนื้อนุ่ม ที่ตุ๋นจนละลายในปาก เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย หอมกรุ่น
จากนั้นนำท่านพบกับเมกกะโปรเจกต์ มาริน่า เบย์ แซนด์ ล่าสุดที่รัฐบาลสิงคโปร์ได้พัฒนาร่วมกับ ลาสเวกัสแซนด์ ดอร์เปอร์เรชั่น เนรมิตอ่าวมาริน่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่..โดยนำโรงแรม ที่มีห้องพักสุดหรู กว่า 2,560 ห้อง คาสิโนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก สามารถจุคนได้ราว 15,000 คน มีโต๊ะเกมส์ต่างๆ กว่า 500 โต๊ะ ตู้สล็อตกว่า 1,500 ตู้ ห้างสรรพสินค้าที่รวมแบรนด์จากทั่วโลก โรงละครและศูนย์การประชุมมาไว้ด้วยกันภายใต้อาคารที่มีลักษณะคล้ายกองไพ่3 กอง และมีเรือขนาดใหญ่วางซ้อนด้านบน อีกชั้นหนึ่ง....หรือ ท่านอยากชมวิวรอบๆ อ่าวมาริน่า... ท่านสามารถขึ้นมาชมวิวที่ สวนลอยฟ้า ชั้น 57 ( SKY PARK) (SKY PARK …ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 25 SGD) พร้อมให้ท่านได้ชมการแสดง แสง สี ตระการตา กับม่านน้ำประกอบเสียงเพลงอันสวยงาม Wonderful show
จากนั้นเข้าสู่โรงแรมที่ HOTEL BOSS/CHANCELLOR@ORCHARD หรือเทียบเท่า ระดับ 3.5 ดาว
วันที่สอง วัดสวงหลิม –วัดพระหยกขาว-วัดพุทธคยา-วัดเทพเง๊กเซียน-ศาลเจ้าแม่ทับทิม - Garden by the Bay – ล่องเรือ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าเทพเง็กเซียน ซึ่งวัดนี้ที่ถือว่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์ ภายในวัดประดับประดาไปด้วยกระเบื้องเคลือบเซรามิคโบราณอายุกว่า 190 ปี ชมภาพปูนปั้นพนังอันงดงามที่บอกกล่าวถึงเรื่องราวของสามก๊ก ให้ท่านได้บูชาเทพแห่งความรัก เทพเหย่วเล่า ซึ่งมีคนจำนวนมาขอในเรื่องความรักให้สมหวัง และพบเจอเนื้อคู่โดยเร็ววัน จากนั้น นำท่าน กราบสักการะ วัดพุทธคยา วัดไทยที่สร้างตั้งแต่ปี 1927 ซึ่งวัดนี้เดิมทีได้เคยเป็นจุดส่งข่าวสารให้แก่พันธมิตรในสมัยสงครามโลก ภายในประดิษฐาน องค์พระสังคยะมุนี ที่มีความสูง 15 เมตรประดับไฟล้อมรอบด้วยแสงไฟกว่า 1000 ดวง ให้ท่านกราบรอยเท้าพระพุทธบาท ฝั่งมุก และชมรูปปั้นพุทธประวัติใต้องค์พระที่มีอายุกว่า 90 ปี ได้เวลาสมควร
นำท่านเดินทางสักการะ วัดพระหยกขาว ซึ่งอัญเชิญมาจากเมืองมัณฑเลย์ ประเทศพม่า มีน้ำหนัก 19 ตัน แกะสลักจากหินหยกทั้งชิ้น ได้เวลาสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ (รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree เรียบร้อยแล้ว) และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนรูปแบบต่างๆ ให้เดินชม( ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest หากต้องการเข้าชมเพิ่มท่านละ 28 SGD)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคาร
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำสิงค์โปร์ ยามค่ำระหว่างทางท่านจะสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆสุดคลาสสิคพร้อมชมบ้านเรือนและย่านท่องเที่ยวยามราตรีที่สวยงามและสุดคึกคัก
จากนั้นเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOTEL BOSS/CHANCELLOR@ORCHARD หรือเทียบเท่า ระดับ 3.5 ดาว
วันที่สาม วัดพระเขี้ยวแก้ว–ไชน่าทาวน์ –ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด-วัดไฉ่ซิงเอี้ย – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์เพื่อนมัสการ พระเขี้ยวแก้ว ในวัดซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ศิลปะแบบบุโรพุทโธ จากนั้นอิสระเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ ย่านไชน่า ทาวน์ ให้ท่านได้สัมผัสกลิ่นอาย วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีนในประเทศสิงคโปร์ ให้ท่านได้เห็นโรงน้ำชา แหล่งพบปะสังสรรค์ของคนจีน และตลาดสด ที่ท่านจะสามารถเลือกซื้อ ผลไม้ไม่ว่าจะเป็นเชอร์รี่ลูกหวานฉ่ำ หรือ สตรอว์เบอร์รี่หวานหอมถูกใจ ( แล้วแต่ฤดูกาล ) และยังสามารถหาของฝาก ของที่ระลึกได้ที่นี้อีกด้วย จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ ถนนออร์ชาร์ด อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่น ๆ อีกมากมาย
(อิสระ อาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเทพไฉ่ซิงเอี้ย เพื่อนำท่านกราบขอพรโชคลาภ ให้ธุรกิจกิจการรุ่งเรือง ณ วัดแห่งนี้มีผู้คนมากราบไหว้เป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลตรุษจีนและถือว่ามีรูปปั้นของท่านสูงที่สุดในโลกในช่วงเทศกาลจะเปิดให้ประชาชนขึ้นไปด้านบนขององค์เทพได้และที่สำคัญวัดนี้จะมีพิธีสะเดาะเคราะห์สำหรับคนที่เกิดปีชงในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นระยะเวลา 1 เดือน หรือท่านสามารถเข้าร่วมพิธีเสริมดวงสำหรับท่านที่ไม่ได้เกิดปีชง ในช่วงเวลาเทศกาลเช่นเดียวกัน ( ไม่รวมค่าสะเดาะเคราะห์และเสริมดวงหากท่านต้องการสะเดาะเคราะห์และเสริมดวงเพิ่มท่านละ 18 SGD)
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินชางฮี
18.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 978 ( บริการอาหาร และ เครื่องดื่ม บนเครื่อง )
20.10 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11ก.พ.60 13ก.พ.60 20,500 20,000 19,000 4,900
17ก.พ.60 19ก.พ.60 19,500 19,000 18,000 4,900
24ก.พ.60 26ก.พ.60 19,500 19,000 18,000 4,900
03มี.ค.60 05มี.ค.60 19,500 19,000 18,000 4,900
10มี.ค.60 12มี.ค.60 19,500 19,000 18,000 4,900
17มี.ค.60 19มี.ค.60 19,500 19,000 18,000 4,900
24มี.ค.60 26มี.ค.60 19,500 19,000 18,000 4,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้