GTM-10 AMAZING DUBAI 4-8 APR BY FZ
เที่ยวดูไบ อาบูดาบี 5วัน3คืน 
เดินทาง 4-8 เมษายน 60
เพียงท่านละ 22,900 บาท


เริ่มต้น 22,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
เที่ยวดูไบ อาบูดาบี 5วัน3คืน เดินทาง 4-8 เมษายน 60 เพียงท่านละ 22,900 บาท
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
23.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ E ประตู2-3 โดยสายการ บินฟลาย ดูไบ FLY DUBAI โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - อาบูดาบี – สุเหร่าหลวง - จุดชมวิว ชิคาโก บีช - Emirates Palace - ดูไบ – ตึกบุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ - ดูไบมอลล์ – น้ำพุเต้นระบำ
02.30น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน FLY DUBAI เที่ยวบินที FZ522 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
06.40น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาที่ ดูไบ ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านออกเดินทางจากอาณาเขตเมืองดูไบ สู่อาณาเขตของ เมืองอาบูดาบี Abu Dhabi เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจาก เมืองดูไบ ดูไบใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองอาบูดาบีเป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า Garden of Gulf หรือ อ่าวแห่งความเขียวขจี และมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสวนสวยงาม ท่ามกลางทะเลทราย นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ Grand Mosque หรือ Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Mosque สุเหร่าหลวง ประจำเมืองหลวงอาบูดาบี ซึ่ง ท่าน Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan หรือ ท่านชีคค์ บุคคลสำคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี เป็นผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้เป็นที่รัก และเปรียบเสมือนบิดาของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การ ก่อสร้างใช้เวลารวมทั้งหมด 10 ปี ภายในสุเหร่าแห่งนี้มีพรมทอมือผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร ผลงานท้องถิ่นของชาวอาหรับโบราณ และ โคมไฟ Chandelier ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำเข้าจากประเทศเยอรมันทำด้วยทองคำและทองแดงซึ่งถูกสั่งทำขึ้นพิเศษ ซึ่งภายหลังที่ท่านชีคค์สวรรคต ทางรัฐบาลจึงใช้สุเหร่าแห่งนี้เป็นสุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของท่าน Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan สุเหร่าแห่งนี้สามารถรองรับผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สูงถึง 40,000 คน จากนั้น แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ จุดชมวิว ชิ คาโกบีช Chicago Beach หรือ Saadiyat Beach ที่ท่านชีคค์ สร้างขึ้นเป็นของขวัญแก่ชาวเมือง ผ่านชม เอมิเรตส์ พาเรด Emirates Palace ซึ่งในอดีตใช้เป็นที่รับรองผู้นำประเทศในเครือ GCC หรือ คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ ได้แก่ บาร์เรน การ์ตาร์ คูเวต โอมาน ซาอุดิอารเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พระราชอาคันตุกะของท่านชีคค์ ปัจจุบันเป็นโรงแรมที่อยู่ในความดูแลของรัฐบาลเมืองอาบูดาบี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองดูไบ เพื่อชม ตึกบุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ Burj Khalifa หรือ เดิมชื่อ บุรจญ์ ดูไบ หนึ่งในสัญลักษณ์อันสำคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อีกทั้งยังเป็นฉากเสี่ยงตายสำคัญของพระเอก ทอม ครูซ จากภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible 4 ซึ่งตึก มีความสูงถึง 828 เมตร ปัจจุบันมีทั้งหมด 160 ชั้น เป็นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก โดยเป็นโรงแรมอาร์มานี สำหรับ 37 ชั้นล่าง โดยชั้น 45 ถึง 108 จะเป็นอพาร์ตเมนต์ โดยที่เหลือจะเป็นสำนักงาน และ ชั้นที่ 123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึกที่สำคัญ ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศสื่อสาร นอกจากนี้ชั้น 78 จะมีสระว่ายน้ำ กลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยตึกนี้จะติดตั้งลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก ที่ความเร็ว 18 ม./วินาที 65 ก.ม./ชม. , 40 ไมล์/ชม. โดยลิฟต์ที่มีความเร็วสูงสุดอันดับที่ 2 ปัจจุบันอยู่ที่ตึกไทเป 101 ที่มีความ ความเร็ว 16.83 ม./วินาที (ไม่รวมค่าขึ้นชมตึก) นำท่านช้อปปิ้ง ห้าง ดูไบ มอลล์ Dubai Mall เป็นศูนย์การค้าแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจำลอง อาทิ เช่น ห้าง Gallaria Lafayette ห้างชื่อดังของฝรั่งเศส ห้าง Bloomingdales อันยิ่งใหญ่จากอเมริกา เป็นศูนย์รวมแบรนด์เนมชั้นนำแนวหน้าจากทั่วทุกมุมโลก ภายในห้างจะมีส่วนของ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สร้างโดยการใช้แผ่นอะคริลิค ในการประกอบตู้ปลาขึ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ถูกบันทึกลงในกิสเนสส์ เวิลล์ เรคคอร์ดส เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถชมสัตว์น้ำนานาชนิดได้อย่างตระการตา ไม่รวมค่าเข้าชม ในส่วนของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล้ำสมัยของ น้ำพุเต้นระบำที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีการจัดแสดงที่บริเวณหน้าห้างดูไบ มอลล์ เริ่มตั้งแต่ 17.30-24.00 น. โดยการแสดงจะเริ่มทุกๆ 30 นาที จากจุดนี้ ถ่ายสามารถถ่ายรูปคู่กับ ตึกบุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ Burj Khalifa แบบเต็มตัวตึกอีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก: Dubai Grand / Ibis Al Barsha Hotel Dubai หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่สาม โครงการ The Palm - Atlantis Hotel - หาดจูเมร่าห์ - ตึกบุรจญ์ อัล อาหรับ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk - ตะลุยทะเลทราย ด้วยรถ 4 WD
**คำแนะนำ **โปรดเตรียมเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์กันแดด เพื่อตะลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย**
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ โครงการเดอะปาล์ม The Palm กับการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Atlantis Hotel The Palm โครงการ The Palm เป็นโครงการมหัศจรรย์ที่คิดค้น การอยู่อาศัยในโลกอนาคตนับเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่และภาคภูมิใจของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สร้างโดยการถมทะเลให้เป็นเกาะเทียม หากมองจากด้านบน จะเป็นรูปต้นปาล์ม โดยแบ่งเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ บนเกาะมีที่พัก โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้นต์ ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสำนักงานต่างๆ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ระหว่างทางให้ท่านชื่นชมความสวยงามของภูมิประเทศ ริมอ่าวเปอร์เซีย และบรรยากาศรอบๆของโครงการ ที่สำคัญโครงการ The Palm แห่งนี้ ได้ถูกบันทึกให้เป็นส่วนหนึ่งบนแผนที่โลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ ตึกบุรจญ์ อัล อาหรับ Burj Al Arab หนึ่งในสัญลักษณ์อันสำคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึกบุรจญ์ อัล อาหรับ ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบที่สวย และหรูหราที่สุดระดับโลกที่มีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง มีความสูง 321 เมตร หรือ 1,050 ฟุต ตั้งอยู่บนเกาะเทียมที่ถูกถมขึ้นห่างจากแถบ ชายหาดจูเมร่าห์ 280 เมตร ริมอ่าวเปอร์เซีย ที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ การก่อสร้างของตึกเริ่มต้นก่อสร้างใน พ.ศ.2537 แล้วเสร็จและเริ่มเปิดใช้ งานครั้งแรกเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ.2542 รูปทรงของตึกถูกสร้างให้เหมือนกับใบเรือของเรือใบแบบชาวอาหรับ ซึ่งตัวตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตัว V ในขณะที่ช่องว่างระหว่างตัว ส่วนหนึ่งก็ปิดให้เป็นห้องใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชั้นๆ สถาปนิกได้กล่าวว่า สิ่งก่อสร้างนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบ ซึ่งก็เหมือนกับ โอเปร่า เฮาส์ ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ หรือ หอไอเฟล ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารีส และตึกบุรจญ์ อัล อาหรับ ก็ต้องการกลายเป็น สัญลักษณ์ของเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เช่นกัน นำท่านชมความหรูหราสไตล์อาหรับโบราณที่ ตลาด Medinat Jumeirah Souk หรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร์ ตั้งอยู่ในส่วนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินค้าระดับ Premium มากมาย เช่น ของที่ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หัวน้ำหอม โคมไฟ ของประดับตกแต่งบ้าน ขนมหวาน ถั่วรสช็อกโกแลต เป็นต้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางเพื่อสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต พิเศษ !! ตะลุยทะเลทราย ด้วยรถ 4 WD ท่านจะได้สนุกและตื่นเต้นไปกับกิจกรรมอันแปลกใหม่ นั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายทั้งสูงและต่ำสลับกันไป ที่ชาวพื้นเมืองเรียกว่า Desert Safari หรือ Sand Dunes ดื่มด่ำความโรแมนติกของ บรรยากาศพระอาทิตย์อัสดงท่ามกลางทะเลทราย
หมายเหตุ**สำหรับท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถ ล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง หรือ ควรแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบก่อนไปทัวร์ทะเลทราย เพื่อขอรับยาแก้เมารถ กิจกรรมนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ์ เข้าร่วมโดยเด็ดขาด หลังกิจกรรม Desert Safari หรือ Sand Dunes เดินทางถึงแคมป์กระโจมสไตล์อาหรับ ท่ามกลางทะเลทราย สัมผัสวิถีชีวิตชาวพื้นเมือ โดยภายในมีกิจกรรมต่างๆให้ทุก ท่านร่วมสนุก เช่น Henna Tattoo ศิลปะการเพนท์ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ, Shi Sha เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับ กลิ่นผลไม้นานาชนิด, Gala Baya ให้ท่านแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับ, รวมถึงสนุกสนานกับการขี่อูฐ เพื่อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือ ท่านสามารถเลือก ชิมชาอาหรับ, อินทผาลัม, กาแฟ, น้ำอัดลม, น้ำผลไม้
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พิเศษ!! ชมโชว์ ระบำหน้าท้อง Belly Dance เป็นศิลปะการร่ายรำที่เน้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อท้องและสะโพก จากสาวสวยสุดเซ็กซี่ชาวอาหรับ
ที่พัก: Dubai Grand / Ibis Al Barsha Hotel Dubai หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่สี่ Dubai Creek Abra Taxi - ตลาดทอง - ตลาดเครื่องเทศ - พิพิธภัณฑ์ดูไบ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ Dubai Creek เป็นทะเลที่สร้างขึ้นโดยการขุดเข้ามาในชายฝั่ง เพื่อแบ่งนครดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า นำท่านนั่งเรือข้ามฟาก ที่ชาวเมืองดูไบเรียกกันว่า Abra Taxi ซึ่งเป็นเรือที่รับใช้ชาวเมืองดูไบมาช้านานจวบจนถึงปัจจุบัน ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวเมืองดูไบแบบโบราณ ที่ไม่ว่าเมืองดูไบจะมีความล้ำสมัยทาง เทคโนโลยีระดับโลกมากเพียงใด แต่ก็ยังมีโอกาสได้เห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่นโบราณอยู่จนถึงปัจจุบัน ข้ามฟากสู่ย่านตลาดเก่าของเมืองดูไบที่เรียกว่า Old Dubai Souk ที่อยู่ทางฝั่ง Bur Dubai นำท่านช้อปปิ้งที่ Gold Souk หรือ ตลาดทอง ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก วางขายเครื่องประดับที่ทำจากทองคำ ขายเครื่องประดับทุกชนิด เช่น มุก อัญมณี ต่างๆ ร้านเล็กๆ มากมายกว่าร้อยร้านค้า ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ หรือใกล้กัน ให้ท่านช้อปปิ้ง Spice Souk หรือ ตลาดเครื่องเทศ ที่ทั้งตลาดตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศ ไม้หอม อบเชย กระวาน กานหลู และถั่วชนิดต่างๆ นับร้อยชนิดจากทั่วทุกมุมโลก มารวมไว้ที่ตลาดเครื่องเทศแห่งนี้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ Dubai Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี พ.ศ. 2513 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น การค้นพบงานศิลป์ ที่มีอายุถึง 4,000 ปี เรื่องราวการค้าขายมุกในประวัติศาสตร์ก่อนการค้นพบน้ำมัน ท่านจะ ประทับใจกับการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาถ่ายทอดเพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอาหรับโบราณ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก: Dubai Grand / Ibis Al Barsha Hotel Dubai หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่ห้า Mall Of The Emirates - สนามบินดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลานัดหมาย นำท่านไปช้อปปิ้งที่ Mall of the Emiratesได้รับความนิยมสูงทันทีที่เปิดบริการ เป็นห้างขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร์ Cinestar แบบคอมเพล็กซ์ มีอาร์เคดกว้างใหญ่ ติดตั้งตู้เกมส์ ลานโบว์ลิ่ง และร้านค้าอีกมากมาย รวมถึงร้านต่างๆ ที่ได้รับความนิยมในดูไบ และ Borders, Debenhams, Zara และแม้แต่ Harvey Nichols สินค้าแบรนด์ดังอย่าง H&M และ Phat Farm สำหรับลูกค้าทั่วไป และ Via Rodeo ที่เต็มไปด้วย Versace, D&G, Ferragamo และอื่นๆ ในห้างยังมีส่วนของ Ski Dubai ใน Mall of the Emiratesจุดที่โดดเด่นที่สุดของ Mall of the Emirates ก็คือ Ski Dubai ไม่น่าแปลกใจที่ Mall of the Emirates เป็นห้างสรรพสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในดูไบ Ski Dubai หนึ่งในสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สามารถเลือกเล่นระหว่างสกี สโนว์บอร์ด หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ (ไม่รวมค่าเข้าและค่าอุปกรณ์ใน Ski) อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ภายในสนามบิน มีช้อปปิ้งมอลล์ในตัวเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งหนึ่งของดูไบ มีร้านค้าปลอดภาษีจำนวนมากพร้อมกับทุกสิ่งตั้งแต่เครื่องประดับ น้ำหอม และสินค้าแฟชั่นจากดีไซเนอร์ ไปจนถึงของเล่นสำหรับเด็กและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยพื้นที่สำหรับช้อปปิ้งมากกว่า 5,400 ตารางเมตร
16.20 น. เดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสายการบิน FLY DUBAI เที่ยวบิน FZ521 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
01.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
04เม.ย.60 08เม.ย.60 22,900 22,900 22,900 9,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้