GTM-13 UNFORGETTABLE ANTALYA TURKEY 8 DAYS JUN-SEP BY KC
GTM-13 UNFORGETTABLE ANTALYA TURKEY 8 DAYS JUN-SEP BY KC
ทัวร์ตุรกี เมืองสวรรค์ “อันทาเลีย” ฉายา Riviera แห่งตุรกี
เดินทาง 8 - 15 มิถุนายน ,22 - 29 มิถุนายน, 7 - 14 กันยายน 2560
ราคา 37,999 .-
สายการบิน Air Astana สายการบินยอดเยี่ยมแห่งเอเชียกลาง 3 ปีซ้อนจาก Skytrax


เริ่มต้น 37,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
เมืองสวรรค์ “อันทาเลีย” ฉายา Riviera แห่งตุรกี ?สายการบิน Air Astana สายการบินยอดเยี่ยมแห่งเอเชียกลาง 3 ปีซ้อนจาก Skytrax ?พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ?Bus VIP 45 ที่นั่ง หน้าจอ Touch Screen ทุกที่นั่ง ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นเกม ดูหนัง ฟังเพลง ?Free Wifi On Bus ตลอดการเดินทาง!!!
วันแรก กรุงเทพฯ – อิสตันบูล
07.30 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 เคาน์เตอร์ Q แถว 14-20 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
10.30 น. ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล เมืองหลวงออตโตมันของประเทศตุรกี ดินแดนแห่งนี้ร่ำรวยพรั่งพร้อมไปด้วยประวัติศาตร์ สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่อลังการมากมาย โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC-932
16.20 น. เดินทางถึงสนามบิน ณ เมืองอัลมาตี้ แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อไปยัง นครอิสตันบูล
17.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC-911
20.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ISTANBUL QUA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สอง อิสตันบูล – พระราชวัง Topkapi – สุเหร่า Blue Mosque – ฮิปโปรโดรม – สุเหร่า Hagia Sophia – ชานัคคาเล่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแร
นำทุกท่านชม พระราชวัง Topkapi ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่งถือเป็นเขตประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวัง Topkapi สร้างขึ้นโดยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 4 ลานกว้าง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจำนวนมาก ณ จุดที่สร้างพระราชวังแห่งนี้สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัส โกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้อย่างชัดเจน ในช่วงที่เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่งนี้มีราชวงศ์และข้าราชบริพารอาศัยอยู่รวมกันมากถึงสี่พันกว่าคน นำท่านเข้าชมส่วนของท้องพระโรงที่เป็นที่จัดแสดงทรัพย์สมบัติ ข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์เครื่องเงินต่างๆ มากมาย
จากนั้นนำทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต หรือ ฮิปโปโดรม สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้เป็นที่แสดงกิจกรรมต่างๆ ของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดรมได้รับการขยายให้กว้างขึ้น ตรงกลางเป็นที่ตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็น ที่จัดงานพิธี แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมต ซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 ต้น คือ เสาที่สร้างในอียิปต์ เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ถูกนำกลับมาไว้ที่อิสตันบูล เสาต้นที่สอง คือ เสางู และเสาต้นที่สาม คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 จากนั้นไม่ไกลนำทุกท่านชม Blue Mosque หรือ Sultan Ahmet Mosque ถือเป็นสุเหร่าที่มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี สามารถจุคนได้เรือนแสน ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อตามสุลต่านผู้สร้างซึ่งก็คือ Sultan Ahmed นั้นเอง
จากนั้นนำทุกท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย(Saint Sophia) หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ พระเจ้าจักรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผู้สร้างเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี เพื่อเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์ แต่ถูกผู้ก่อการร้ายบุกทำลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรัชสมัยของ พระเจ้าจัสตินเนียน มีอำนาจเหนือตุรกี จึงได้สร้าง โบสถ์เซนต์โซเฟีย ขึ้นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ต้องการให้เป็นสิ่งสวยงามที่สุดได้พยายามหา สิ่งของมีค่าต่างๆ มาประดับไว้มากมาย สร้างเสร็จได้มีการเฉลิมฉลองกันอย่าง มโหฬาร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทำให้แตกร้าวต้องให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อยในสภาพเดิมเมื่อสิ้นสมัยของจักรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมัย พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอำนาจเหนือตุรกี และเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามจึงได้ดัดแปลงโบสถ์หลังนี้ให้เป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำทุกท่านออกเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล่ ผ่านเส้นทางกาลิโพลี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม. (315 กม.) จากนั้นนำท่านข้ามช่องแคบดาดาแนลด์โดยเรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) เมืองชานัคคาเล่ เป็นชุมทางการค้าและศูนย์กลางการเดินเรือเชื่อมต่อกับเอเชียปละยุโรป
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก CANAKKALE IRIS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ม้าไม้เมืองทรอย – เพอร์กามัม – คูซาดาซึ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ กรุงทรอย เพื่อชม ม้าไม้จำลองเมืองทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้กรุงทรอยแตก สงครามม้าไม้เป็นสงครามที่สำคัญตำนานของกรีก และเป็นสงครามระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลังจากสู้รบกันเป็นเวลา 10 ปี กองทัพกรีกก็ได้คิดแผนการที่จะตีกรุงทรอย โดยการสร้างม้าไม้จำลองขนาดยักษ์ ที่เรียกว่าม้าไม้เมืองทรอย โดยทหารกรีกได้เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในม้าโทรจัน แล้วก็ทำการเข็นไปไว้หน้ากรุงทรอย เหมือนเป็นของขวัญและสัญลักษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพ้สงคราม และได้ถอยทัพออกห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อเห็นม้าโทรจัน ก็ต่างยินดีว่ากองทัพกรีกได้ถอยทัพไปแล้ว จึงทำการเข็นม้าโทรจันเข้ามาในเมือง แล้วทำการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่ เมื่อชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหารกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ ก็ออกมาจากม้าโทรจัน แล้วทำการเปิดประตูเมืองให้กองทัพกรีกเข้ามาในเมือง แล้วก็สามารถยึดเมืองทรอยได้ ก่อนที่จะทำการเผาเมืองทรอยทิ้ง
ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเพอร์กามัม ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ( 211 กม.) เมืองเพอร์กามัมถือเป็นเมืองสำคัญที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกรีกโบราณที่สำคัญแห่งหนึ่ง ชม แอสเคอเพอลิย่อน (Asklepion) โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ และยังถือว่าเป็นแห่งแรกของโลก นอกจากนั้นยังเป็นที่รู้จักกันอีกอย่างว่าที่นี่ยังเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกของโลกอีกด้วยเช่นกัน โดยภายในโรงพยาบาลแอสเคอเพอลิย่อน ประกอบไปด้วยโรงละครโรมันรูปครึ่งวงกลม ห้องสมุด บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และอุโมงค์ จากจุดนี้เราสามารถมองเห็นวิหารอะโครโปลิส ชมความยิ่งใหญ่ของ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) วิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมในอดีต
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. (197 กม.)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก KUSADASI MARINA HOTEL & SPA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ บ้านพระแม่มารี – เอฟฟิซุส – ปามุคคาเล่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเยี่ยมชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศตุรกี นำท่านเข้าชม House of Virgin Mary บ้านพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ สร้างด้วยหินอ่อนเป็นสถาปัตยกรรมกรีกแบบไอโอนิค และมีเสาหินตั้งตระหง่านรอบวิหารมากกว่า 100 ต้น ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยังสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได้
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นำท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้ นำท่านชม ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำ ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้, ห้องสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม. (189 กม.) เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ท่านจะได้สัมผัส เมืองเฮียราโพลิส (Hierapolis) เป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน ซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทำให้เมืองนี้เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั่วไป บางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็นต้น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก PAMUKKALE COLASSEA THERMAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ปามุคคาเล่ – อันทาเลีย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันทาเลีย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. (240 กม.) อันทาเลีย เป็นเมืองท่องเที่ยวทางชายทะเลตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นอีกเมืองในประวัติศาสตร์ที่สามารถย้อนไปได้ถึง 150 ปีก่อนคริสตกาล นอกจากจะมีเป็นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้ว ยังมีชายฝั่งทอดตัวยาว ล้อมรอบด้วยภูเขามีทัศนียภาพที่สวยงาม จนนักท่องเที่ยวได้การยกย่องว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งตุรกี”
นำทุกท่านชม ประตูเฮเดรียน ประตูชัยที่สร้างขึ้นตามชื่อของจักรพรรดิโรมันเฮเดรียน ในศตวรรษที่ 2 ประตูมี 3 ซุ้มโค้งที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุด จากนั้นนำทุกท่านสู่ Republic Square จัตุรัสกลางเมืองอันทาเลีย ชม หอนาฬิกาอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำทุกท่านชม สุเหร่า Korkut ซึ่งแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาสนสถานของอาณาจักรโรมัน ในช่วงศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล ต่อมาในยุคไบแซนไทน์ได้เปลี่ยนมาเป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์ จากนั้นในช่วงที่เติร์กได้ยึดครองอำนาจจึงได้เปลี่ยนมาเป็นสุเหร่า และได้สร้างหอ Minaret เพิ่มในยุคนี้ หลังจากนั้นได้เกิดมีไฟไหม้ขึ้นทำลายตัวสุเหร่าเสียหายอย่างหนักจนเหลือแต่ซากปรักหักพัง แต่เป็นที่น่าอัศจรรย์ที่หอ Minaret ยังคงเหลือให้เห็นอยู่ จากนั้นให้ทุกท่านได้เขตเมืองเก่า ให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศบ้านเรือนที่สร้างตั้งแต่สมัยยุคออตโตมันยังรุ่งเรือง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ANTALYA BEST WESTERN KHAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่หก อันทาเลีย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านเดินทาง ชม Duden Waterfall นำชม น้ำตกดูเดน (Duden Waterfalls) อันมีชื่อของ เมืองอันทาเลีย น้ำตกเกิดจากแม่น้ำดูเดน (Duden River) 1 ในแม่น้ำสายสำคัญของประเทศตุรกี ลุ่มน้ำตกดูเดนอยู่ห่างจากเมืองอันตาเลียประมาณ 12 กิโลเมตร น้ำตกมีหลายชั้น บางช่วงเป็นเหมือนกับลำธารเล็กๆ ไหลเรื่อยไปจนสิ้นสุดที่หน้าผาหินริมทะเล และไหลเป็นน้ำตกลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสวยงามแปลกตา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ เมืองแอสเพนโดส (Aspendos) ตั้งอยู่ห่างจากเมืองอันทาเลียทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 40 กม. เป็นเมืองโบราณของพวกกรีกและโรมัน เมืองนี้นับได้ว่าเป็นเมืองเก่าแก่ของดินแดนแพมฟีเลีย ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำยูรีเมดอน อยู่ห่างจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนประมาณ 16 กม. พาท่านชม โรงละครโรมัน (Roman Amphitheater) ซึ่งมีความสวยงามถูกสร้างโดยพวกกรีกในรูปแบบของโรมันในปี ค.ศ.155 ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของมาร์คัส ออเรลีอุส (Marcus Aurelius) โดยการออกแบบของคนพื้นเมืองชาวกรีกชื่อ เซนอน (Zenon) มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวประมาณ 96 เมตรและสามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 15,000 คน และมีเคล็ดลับในเรื่องระบบเสียงสะท้อนอันยอดเยี่ยม มีเวทีแสดงด้านหลัง ที่ถูกสร้างขึ้นหลายชั้นเหมือนกับอะพาร์ตเม้นท์ ที่มีห้องสำหรับนักแสดงเพื่อไว้เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย นอกจากนั้นทางด้านซ้ายและด้านขวายังมีทางที่ยื่นออกไปเหมือนกับระเบียงที่ ติดต่อกับที่นั่ง ซึ่งด้านขวาจะเป็นส่วนที่สำหรับจักรพรรดิเท่านั้น หลังจากที่กองคาราวานของพวกเซลจุกพักได้ที่นี่ ก็มีการต่อเดิมเพิ่มซุ้มประตูโค้งรูปแบบของอิสลามเข้าไปทางด้านเหนือของปีก ด้วย และมุสตาฟา เคมาล อะตาเติร์กก็ได้เสนอให้ใช้สถานที่แห่งนี้จัดมวยปล้ำอีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ANTALYA BEST WESTERN KHAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด อันทาเลีย – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ทุกท่านได้พักผ่อนในโรงแรมที่พัก ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน
13.40 น. ออกเดินทางสู่ อัลมาตี้ โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC-9
21.45 น. เดินทางถึง อัลมาตี้ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
วันที่แปด อัลมาตี้ – กรุงเทพฯ
01.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC-931
08.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ ***หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก**


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
08มิ.ย.60 15มิ.ย.60 37,999 36,999 34,999 7,500
22มิ.ย.60 29มิ.ย.60 37,999 36,999 34,999 7,500
07ก.ย.60 14ก.ย.60 37,999 36,999 34,999 7,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้