GTM-26 ทัวร์เกาหลี SPRING สบาย สบาย 5D3N APR-JUN 2017 BY XJ
ทัวร์เกาหลีราคาสุดคุ้ม 5 วัน 3 คืน
ไฮไลท์..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า
เกาะนามิ - ชมหมู่บ้านเทพนิยาย
ปั่น Rail Bike -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - บุฟเฟ่ต์บาบีคิวสไตล์เกาหลี
สายการบิน Air Asia X
ราคาเริ่มต้น 14,999.-
เดินทาง เมษายน - มิถุนายน 2560


เริ่มต้น 14,999

ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เกาหลีราคาสุดคุ้ม 5 วัน 3 คืน ไฮไลท์..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า เกาะนามิ - ชมหมู่บ้านเทพนิยาย ปั่น Rail Bike -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - บุฟเฟ่ต์บาบีคิวสไตล์เกาหลี สายการบิน Air Asia X ราคาเริ่มต้น 14,999.- เดินทาง เมษายน - มิถุนายน 2560
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ - อินชอน
23.30 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai Air Asia X) เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินโดยมีเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
วันที่สองของการเดินทาง อินชอน –หมู่บ้านเทพนิยาย-เกาะนามิ –ปั่น RAIL BIKE
02.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai Air Asia X) เที่ยวบินที่ XJ700 *ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง, เปลี่ยนที่นั่งให้นั่งใกล้กัน หรือเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ กรุณาติดต่อสายการบิน เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงและชำระเงินด้วยตัวท่านเอง*
09.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ "ดงฮวามาอึล" (ภาษาเกาหลี แปลว่าหมู่บ้านเทพนิยาย) ซึ่งถูกตกแต่งประดับประดา และวาดสีสันให้หมู่บ้านที่แสนจะธรรมดากลายเป็นหมู่บ้านแห่งเมืองเทพนิยาย มีนิยายที่โด่งดังหลายเรื่อง อาทิเช่น สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง 7, หนูน้อยหมวกแดง, ปีเตอร์แพน, อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมอยู่ในที่แห่งนี้ ซึ่งเนรมิตให้หมู่บ้านที่แสนธรรมดากลายเป็นเหมือนสตูดิโอถ่ายรูปขนาดใหญ่
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม เกาะนามิ (Nami Island) ชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามินี้มีรูปร่างคล้ายใบไม้ ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเล่นเที่ยวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้า ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งริมฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติคใต้เงาไม้ พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บโลเคชั่นประทับใจ ให้ท่านได้อิสระเลือกชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอัธยาศัยจนได้เวลาสมควรอำลาเกาะนามิ จากนั้นท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรม ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ Rail Bike มีจักรยานแบบนั่ง 2 คน และนั่ง 4 คน ให้ท่านได้สนุกสนานกับการปั่นจักรยานบนรางรถไฟ โดยมีจักรยานราว 50 คัน ทั้ง 2 แบบคละกัน ปั่นไปตามรางรถไฟ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันงดงาม
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรม Ritz Suwon Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง โรงเรียนกิมจิ+ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- -ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Cosmetic Shop - โซลทาวเวอร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ โรงเรียนกิมจิ เรียนรู้วิธีการทำกิมจิ กิมจิเป็นผักดองที่สามารถเก็บไว้ได้นานและเป็นอาหารที่ขึ้นโต๊ะชาวเกาหลีทุกมื้อปัจจุบันนี้กิมจิเป็นที่นิยมแพร่หลายที่ไม่ว่ามื้อไหนก็จะต้องมีกิมจิเป็นส่วนประกอบอยู่ในอาหารมื้อนั้นๆด้วยทุกครั้งไป และกิมจินี้ยังมีมากกว่า 100 ชนิดให้เลือกรับประทานให้ท่านฝึกลองทำและได้ชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเองโดยมีวิทยากรสอนวิธีการทำและขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบให้ท่านทุกขั้นตอนและสามารถนำกลับมาเป็นของฝากได้ พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ
นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี หรือเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตารางประจำวันด้วยบัตรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นได้ทุกเครื่องเล่น ไม่จำกัดรอบเลือกชมและเลือกซื้อช้อบปิ้งของที่ระลึก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนำไปบำรุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ นำท่านชม ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นำมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบำรุงร่างกาย จากนั้นนำท่านชม Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ชื่อดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดัง อาทิเช่น W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นต้นนำท่าน
นำท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล นำท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกัง *** ราคาไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ***
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุฟเฟ่ต์บาบีคิวสไตล์เกาหลี”
พักที่ โรงแรม Inter City Hotelระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า, เมืองโซล
วันที่สี่ของการเดินทาง ชมเทศกาลดอกซากุระ - พระราชวังชางด็อกคุง- น้ำมันสนเข็มแดง - พลอยอเมทิส- Duty Free - คลองชองเกชอน - Trick eye & Ice museum – ช้อปปิ้งเมียงดง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
***สำหรับกรุ้ปที่ออกเดินทางระหว่างวันที่ 5-15 เมษายน เท่านั้นนำท่านชม ถนนซากุระแห่งกรุงโซล หรือ ถนนยออิโด (Yeouido’s Streets) ที่มีต้นซากุระกว่า 1,400 ต้นในบริเวณนี้ เรียงรายเป็นทางยาวไปถึง 5.7 กิโลเมตร และจะเริ่มผลิดอกบานในช่วง สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งจะออกดอกสะพรั่งเต็มต้นทุกปี อิสระให้ท่านสัมผัสสีสันแห่งดอกซากุระ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติค (เนื่องจากเทศกาลชมซากุระที่ถนนยออิโด แต่ละปีจะการกำหนดวันเทศกาลขึ้นอยู่กับการพยากรณ์การบานของดอกซากุระซึ่งอาจจะมีกำหนดการคลาดเคลื่อนตามสภาวะอากาศในแต่ละปี ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม)
นำท่านสู่ พระราชวังชางด๊อกคุง เป็นพระราชวังหลวงวังที่สองที่สร้างต่อจากพระราชวังคยองบกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวังที่มีความสำคัญอย่างมากต่อกษัตริย์หลายๆ พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ที่มีสภาพดีและสมบูรณ์ที่สุดใน 5 พระราชวังหลวงทั้งหมดที่ยังคงเก็บรักษาไว้ และที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมา เป็น น้ำมันสนเข็มแดง ภูมิประเทศ ของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมันสนนี้ จากนั้นนำท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวโสมเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้ จะทำให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง DUTY FREE จากนั้นนำท่านสู่ คลองชองเกชอน คลองน้ำใสสะอาดที่ได้รับการปรับปรุงจากรัฐบาลเกาหลี
จากนั้นนำท่านชม Trick Eye Museum พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่ ชมภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเสมือนภาพวาดมีชีวิต ให้ท่านได้สัมผัสการถ่ายรูปแบบใหม่ เหมือนกับได้เข้าร่วมเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของภาพเลยทีเดียว และนำท่านสู่ Ice Museum พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง จากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นต้น
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์” เมนูพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ (INTERNATIONAL BUFFET) ภัตตาคารบุฟเฟ่ต์พร้อมขาปูยักษ์ และ อาหารหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานได้มากมายและเครื่องดื่ม ***ทั้งนี้รายการอาหารอาจมีการปรับเปลี่ยน***
พักที่ โรงแรม Inter City Hotelระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า, เมืองโซล
วันที่ห้าของการเดินทาง ซุปเปอร์มาร์เก็ต -อินชอน - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ เมนูอุด้ง
นำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางนำท่าน ช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
11.15 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai Air Asia X) เที่ยวบินที่ XJ701
14.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05เม.ย.60 09เม.ย.60 19,999 19,999 19,999 5,900
06เม.ย.60 10เม.ย.60 18,999 18,999 18,999 5,900
07เม.ย.60 11เม.ย.60 18,999 18,999 18,999 5,900
12เม.ย.60 16เม.ย.60 26,900 26,900 26,900 6,900
13เม.ย.60 17เม.ย.60 26,900 26,900 26,900 6,900
18เม.ย.60 22เม.ย.60 16,999 16,999 16,999 5,900
19เม.ย.60 23เม.ย.60 16,999 16,999 16,999 5,900
21เม.ย.60 25เม.ย.60 16,999 16,999 16,999 5,900
22เม.ย.60 26เม.ย.60 16,999 16,999 16,999 5,900
27เม.ย.60 01พ.ค.60 19,999 19,999 19,999 5,900
28เม.ย.60 02พ.ค.60 19,999 19,999 19,999 5,900
02พ.ค.60 06พ.ค.60 14,999 14,999 14,999 4,900
09พ.ค.60 13พ.ค.60 14,999 14,999 14,999 4,900
10พ.ค.60 14พ.ค.60 15,999 15,999 15,999 4,900
11พ.ค.60 15พ.ค.60 15,999 15,999 15,999 4,900
12พ.ค.60 16พ.ค.60 15,999 15,999 15,999 4,900
13พ.ค.60 17พ.ค.60 14,999 14,999 14,999 4,900
16พ.ค.60 20พ.ค.60 14,999 14,999 14,999 4,900
17พ.ค.60 21พ.ค.60 14,999 14,999 14,999 4,900
18พ.ค.60 22พ.ค.60 14,999 14,999 14,999 4,900
19พ.ค.60 23พ.ค.60 14,999 14,999 14,999 4,900
20พ.ค.60 24พ.ค.60 14,999 14,999 14,999 4,900
23พ.ค.60 26พ.ค.60 14,999 14,999 14,999 4,900
24พ.ค.60 28พ.ค.60 14,999 14,999 14,999 4,900
25พ.ค.60 29พ.ค.60 14,999 14,999 14,999 4,900
26พ.ค.60 30พ.ค.60 14,999 14,999 14,999 4,900
27พ.ค.60 31พ.ค.60 14,999 14,999 14,999 4,900
30พ.ค.60 03มิ.ย.60 14,999 14,999 14,999 4,900
31พ.ค.60 04มิ.ย.60 14,999 14,999 14,999 4,900
01มิ.ย.60 05มิ.ย.60 14,999 14,999 14,999 4,900
02มิ.ย.60 06มิ.ย.60 14,999 14,999 14,999 4,900
03มิ.ย.60 07มิ.ย.60 14,999 14,999 14,999 4,900
06มิ.ย.60 10มิ.ย.60 14,999 14,999 14,999 4,900
07มิ.ย.60 11มิ.ย.60 14,999 14,999 14,999 4,900
08มิ.ย.60 12มิ.ย.60 14,999 14,999 14,999 4,900
09มิ.ย.60 13มิ.ย.60 14,999 14,999 14,999 4,900
10มิ.ย.60 14มิ.ย.60 14,999 14,999 14,999 4,900
13มิ.ย.60 17มิ.ย.60 14,999 14,999 14,999 4,900
14มิ.ย.60 18มิ.ย.60 14,999 14,999 14,999 4,900
15มิ.ย.60 19มิ.ย.60 14,999 14,999 14,999 4,900
16มิ.ย.60 17มิ.ย.60 14,999 14,999 14,999 4,900
17มิ.ย.60 21มิ.ย.60 14,999 14,999 14,999 4,900
20มิ.ย.60 24มิ.ย.60 14,999 14,999 14,999 4,900
21มิ.ย.60 25มิ.ย.60 14,999 14,999 14,999 4,900
22มิ.ย.60 26มิ.ย.60 14,999 14,999 14,999 4,900
23มิ.ย.60 27มิ.ย.60 14,999 14,999 14,999 4,900
24มิ.ย.60 28มิ.ย.60 14,999 14,999 14,999 4,900
27มิ.ย.60 01ก.ค.60 14,999 14,999 14,999 4,900
28มิ.ย.60 02ก.ค.60 14,999 14,999 14,999 4,900
29มิ.ย.60 03ก.ค.60 14,999 14,999 14,999 4,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้