GTM-18 DISCOVERY JEJU MAY 2017 5D3N BY JIN AIR
ปรับราคา จองด่วน !!!
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู จัดเต็ม !!!!
บินตรงกรุงเทพฯ – เกาะเชจู 
5 วัน 3 คืน (พักเชจู 3 คืน) เที่ยวครบทุกไฮไลท์
โดยสายการบิน JIN AIR ในเครือ KOREAN AIR
ราคา 15,900.- / เริ่มเดินทาง เดือน พฤษภาคม 2560


เริ่มต้น 15,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ปรับราคา จองด่วน !!! ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู จัดเต็ม !!!! บินตรงกรุงเทพฯ – เกาะเชจู 5 วัน 3 คืน (พักเชจู 3 คืน) เที่ยวครบทุกไฮไลท์ โดยสายการบิน JIN AIR ในเครือ KOREAN AIR ราคา 15,900.- / เริ่มเดินทาง เดือน พฤษภาคม 2560
วันแรก กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (สนามบินเชจู)
23.50 คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L สายการบิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเข้าหมายเลข 7) โดยมีหัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
วันที่สอง โขดหินหัวมังกร – KAKAO FRIEND – ชมโชว์ CIRCUS WORLD - SPRITED GARDEN – กำแพงหินลาวาแปดเหลี่ยม - พิพิธภัณฑ์ชา O’SULLOC
03.25 บินลัดฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ 706 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
นำทุกท่านเดินทางสู่ ถึงสนามบินเกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง/ศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เกาะเชจู ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พื้นที่โดยทั่วไปของเกาะเป็นหินลาวาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในอดีต มีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี เกาะเชจูจัดเป็นเขตการปกครองพิเศษ องค์การยูเนสโก้จัดให้เกาะเชจู เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’ S NEW WONDER OF NATURE)
นำท่านเดินทางสู่ ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร (YONGDUAM ROCK) ให้ท่านได้สัมผัสอีกมุมหนึ่งแห่งมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติของเกาะเชจู ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง เกิดขึ้นจากคลื่นลมทะเลที่กัดกร่อนหินภูเขาไฟให้มีรูปร่างเหมือนหัวมังกรกำลังอ้าปากอยู่ชายฝั่งทะเล ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะแห่งนี้ จุดนี้เป็นที่ถ่ายทำละครเกาหลีชื่อดังมากมาย
นำท่านเดินไปยังร้าน Kakao Friends Shop เป็นร้านที่ขายสินค้าที่เกี่ยวกับตัวการ์ตูน mascot ของ KakaoTalk มากมาย มาในรูปแบบทั้งเครื่องเขียน ของใช้ แก้วน้ำ ตุ๊กตา และยังมีมุมถ่ายรูปกับตัวการ์ตูนในร้านอีกด้วย
นำท่านเดินทางชม Spirited Garden เป็นชื่อใหม่ Bunjae Arpia ซึ่งมีการเปลี่ยนชื่อในปี 2007 เพื่อรำลึกถึงวันครบรอบ 15 ปีหลังจากเปิดและต่ออายุสวนเป็นสวนนานาชาติ พืชกระถางหลายร้อยชนิดตั้งอยู่ใน Nature Garden พร้อมด้วยแร่ธาตุและน้ำ ประวัติความเป็นมาของสวนเริ่มขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2506 เมื่อ Seong Beomyeong ผู้อำนวยการเดินทางมายังเกาะเชจูและปลูกพื้นที่ที่เต็มไปด้วยหิน สวนแห่งนี้ได้รับความสนใจจากทั่วโลกเนื่องจากสวนสวยงามถูกสร้างขึ้นจากพื้นที่รกร้างโดยชาวนาคนเดียว สวนแห่งนี้ได้รับการยกย่องจากบรรดาบุคคลสาธารณะที่ได้รับเกียรติเช่น Jiang Zemin และ Hu Jintao จากประเทศจีน Nakasone จากประเทศญี่ปุ่น Kim Yongsun จากเกาหลีเหนือและคนอื่น ๆ ปัจจุบันมีต้นไม้ที่ปลูกประมาณ 400 ต้นอยู่ นอกจากนี้ผู้เข้าชมสามารถมองเห็น กำแพงหินและเสาหินที่ซ้อนกัน ภูเขาไฟเชจูภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเชจู และบ่อน้ำตกที่มีปลาคาร์พขนาดใหญ่อยู่ด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทางเพื่อชมการแสดงกายกรรม CIRCUS WORLD ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการแสดงต่างๆ เช่นโชว์ผาดโผด การต่อตัวพร้อมเล่นกับเครื่องเล่นต่างๆ และ การขี่มอไซด์ของเหล่า 7 สาวที่ทำให้คุณต้องประทับใจ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาซงกาซาน อีกชื่อที่นิยมเรียกกันคือ 99 บง เพราะมียอดเขาเล็กๆมากถึง 99 ยอดเขา. เขาซงกาซานอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าเขาฮัลลาซาน (Hallasan Mountain) แต่ที่จุดสูงสุดของเขาซงกาซานนั้นมีวิวที่สวยงาม และสามารถมองเห็นเกาะต่างๆของเชจู เช่น เกาะ Marado, เกาะ Gapado, เกาะ Hyeongjeseom และภูเขาฮัลลาซาน บริเวณชายฝั่งที่อยู่ทางตีนเขา เป็นแหล่งตกปลาที่มีชื่อเสียง ผู้คนนิยมมาตกปลา sawedged perch และ black porgy กันที่นี่
หลังจากนั้นพาท่านตื่นตากับความงามของเสาหิน Jusangjeollidae ที่เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ร้อนจัดไหลมากระทบกับความเย็นของน้ำทะเล จนกลายเป็นกำแพงแท่งหินลาวาทรงแปดเหลี่ยม ตั้งเรียงรายรับแรงคลื่นสีขาวสาดกระเซ็นสวยงาม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค ดินแดนที่ได้รับของขวัญจากธรรมชาติ ทำให้เป็นที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติและวัฒนธรรมการผลิตชาเขียวอันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาเชียวนานาชนิด อาทิเช่น คุกกี้ชาเขียว ไอศกรีมชาเขียว และแผ่นมาส์กหน้าชาเขียวภายในยังมีหอชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียว ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ รวมทั้งถ่ายภาพที่ระลึกกับถ้วยชา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวที่นี่เลยทีเดียว
เย็น รับประทานอาหารค่ำ
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก VISTACAY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม TEDDY BEAR MUSEUM – เขาฮัลลาซาน – น้ำตกชอนเจยอน – ALIVE MUSEUM - Jeju Sculpture Park
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้ TESEUM แห่งแรกในเกาหลีที่เกาะเชจูนั้นเปิดมานานแล้ว เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของเชจู ล่าสุดได้เปิดสาขาที่โซลขึ้นช่วงกลางปี 2015 ด้วยคอนเซปต์ซาฟารีและหมีเท็ดดี้ขนาดเท่าคนจริง เมื่อเข้ามาใน TESEUM จะพบกับโซนกระจกเงาเขาวงกต Mirror Maze ให้หาทางออกกันอย่างสนุกสนาน แม้ระยะทางจะไม่ยาวแต่ก็สร้างความตื่นเต้นท้าทายไม่น้อย ถัดมาเป็นส่วนจัดแสดงของ TESEUM Seoul แบ่งเป็น 6 โซน เริ่มจากประวัติหมีเท็ดดี้ สวนดอกไม้ หมู่บ้านพื้นเมือง โซนนานาชาติ โซนเทพนิยาย และปิดท้ายที่โซนผจญภัยในป่าซาฟารี ระหว่างทางในแต่ละโซนมีจุดให้ถ่ายภาพน่ารักๆ หรือภาพขำขันคู่กับตุ๊กตาหมีได้ โซนหมู่บ้านพื้นเมือง จำลองวิถีชีวิตชาวเกาหลีในสมัยก่อนด้วยตัวละครหมีเท็ดดี้ สามารถเรียนรู้วัฒนธรรม และการละเล่นพื้นเมืองผ่านตุ๊กตา
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูเขาฮัลลาซาน (Hallasan National Park) เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ มีความสูงถึง 1,950 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามทางธรรมชาติที่ติดอันดับที่ 182 ของเกาหลี และยังเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกชอนเจยอน น้ำตกสามชั้นแห่งนี้เป็นที่มาของตำนานพื้นเมือง นอกจากนี้ ผืนป่าโดยรอบยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพืชหายากนานาพันธุ์ น้ำตกชอนเจยอนเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวในเขตซอกวีโพ โดยมีลักษณะเป็นน้ำตกสามชั้นอันน่าทึ่งที่มีน้ำไหลมาจากถ้ำที่อยู่สูงเข้าไปในหน้าผาและไหลออกสู่ทะเล ทางเดินเท้าผ่านผืนป่านำคุณไปสู่จุดชมวิวมากมาย ซึ่งช่วยให้คุณได้สัมผัสกับความงดงามในทุกมุมของน้ำตกที่ชั้นต่างๆ
นำท่านเดินทางสู่ Alive Musuem เป็นสนามเด็กเล่นทางวัฒนธรรมประกอบด้วยห้าธีม ได้แก่ - ศิลปะภาพลวงตาศิลปะสื่อศิลปะวัตถุศิลปะประติมากรรมและศิลปะการพิสูจน์ที่จินตนาการสามารถกลายเป็นความจริง ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและถ่ายภาพที่น่าสนใจมากมายในขณะที่แต่งแต้มด้วยศิลปะด้วยรูปแบบที่สนุกสนานและไม่เหมือนใคร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Jeju Sculpture Park สวนประติมากรรมเกาะเชจู สวนประติมากรรมเกาะเชจู เริ่มจัดแสดงเมื่อปี คศ.1987 ตั้งอยู่ในสวนที่มีลักษณะเป็นป่าดึกดำบรรพ์เป็นศูนย์ศิลปะอเนกประสงค์ที่จัดแสดงผลงานประติมากรรมกว่า 160 ชิ้น ในสวนสาธารณะคุณสามารถซึมซับถึงความงดงามแบบดั้งเดิมของเกาะเชจูแม้กระทั่งทางเข้าที่มีต้นส้มเขียวหวานซึ่งปลูกในปี คศ 1970 ตรงทางเข้าหลักมีหอคอยรูปพีระมิดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานนี้ หอแสดงภาพสะท้อนที่แตกต่างกันไปตามฤดูกาลสภาพอากาศกว่า 160 รูปปั้นจะจัดแสดงภายใต้รูปแบบของ "การประชุมทางธรรมชาติและศิลปะ"และ "การพบปะกับมนุษย์"ภายในสวนมีสกายเลานจ์ซึ่งสามารถมองเห็น Mt. Sanbangsan, Mt Hallasan และแม้แต่เกาะ Marado ที่ตอนใต้สุดของเกาหลี มีการแสดงหลากหลายรูปแบบที่นี่และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สะดวกสบายที่คุณสามารถเพลิดเพลินหลังจากชื่นชมกับรูปปั้น
เย็น รับประทานอาหารค่ำ
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SEA N HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม COSMETIC SHOP – ถนนโทแกบิโดโร – ปากปล่องภูเขาไฟซานกึมบุรี – หมู่บ้านพื้นเมืองชงอึบ – ซงซานอิลซุงบง – AQUA MUSEUM
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ Midam Cosmetic ร้านรวมผลิตภัณฑ์ความงาม เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า และอื่นๆอีกมากมาย
นำท่านสู่ ถนนโทแกบิโดโร สัมผัสปรากฏการณ์ประหลาดบริเวณเนิน รถของคุณจะไหลขึ้นเนินเมื่อปลดเกียร์ว่างและปล่อยเบรก นำท่านชม ปากปล่องภูเขาไฟ ซานกึมบุรี เป็นหนึ่งในปากปล่องภูเขาไฟทั้งหมดสามแห่งบนเกาะเชจู ปากปล่องนี้มีเส้นรอบวงยาว 2 กม. ในบริเวณนี้มีพันธุ์ไม้ต่างๆ ทั้งแบบกึ่งโซนร้อนแบบภูมิอากาศอุ่น และแบบภูเขา ทั้งหมด 420ชนิด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านสู่ หมู่บ้านพื้นเมืองชงอึบ เกาะเชจู เป็นแหล่งวัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองซงอับ ของชาวเกาะเชจู ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่เคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองของเกาะมาก่อน จึงมีบ้านซึ่งเคยเป็นหน่วยงานราชการเก่าอยู่หลายหลังและที่น่าสนใจคือ ได้พบกับชาวบ้านที่มีความเป็นมิตรอาศัยอยู่ในบ้านที่สร้างด้วยหิน มุงหลังคาด้วยฟาง และล้อมรอบด้วยกำแพงหินอย่างในสมัยโบราณ ชมวิถีชีวิตแบบเดิมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมสัมผัสถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวเกาหลี แบบพื้นเมืองโบราณอย่างแท้จริง
นำท่านเดินทางสู่ ซงซานอิลซุงบง หรือ ยอดเขาแห่งพระอาทิตย์ (SEONGSAN ILCHULBONG) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะเจจู ท่านจะประทับใจจนไม่มีวันลืมกับมรดกโลกแห่งธรรมชาติแห่งนี้ ยอดเขาแห่งพระอาทิตย์อันสวยงามแห่งนี้โผล่ขึ้นมาจากใต้ทะเลเนื่องจากการประทุของภูเขาไฟ ซึ่งมีเวลายาวนานกว่า 100,000 ปีมาแล้ว สถานที่แห่งนี้คือปล่องภูเขาไฟขนาดมหึมา บนยอดของยอดเขาแห่งพระอาทิตย์ มีหินอันแหลมคมร่วม 99 ก้อน ที่รอบล้อมอยู่รอบปล่องภูเขาไฟคล้ายดั่งมงกุฎเพชร รับชม โชว์ดำน้ำ โดยไม่ใช้ออกซิเจนจาก อาจุม่าเกาหลี โดยจะดำไปจับปลาหมึกเป็นๆ ขึ้นมาทำเป็นอาหารให้ ท่านได้รับประทานสดๆจากใต้ท้องทะเล
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (Hanwha Aqua Planet Jeju) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ทัวร์เกาหลีต้องมาเยือน เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่จัดแสดงไว้ให้ชมอย่างสวยงาม มีการจัดการแสดงของสัตว์น้ำให้ชมอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีอุโมงค์ใต้น้ำให้ท่านได้เดินชมการใช้ชีวิตของสัตว์น้ำใน่ระดับน้ำลึกประมาณ 80 เมตร เสมือนท่านไปอยู่ใต้น้ำเอง รับรองว่าตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอน
เย็น รับประทานอาหารค่ำ
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SEA N HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ศูนย์โสมรัฐบาล – ฮ็อกเก็ตนามู – SHILLA DUTY FREE OR LOTTE DUTY FREE – DOWNTOWN – ซุปเปอร์มาร์เก็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสม ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสม จัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ในสมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลรับรอง ใช้บำรุงร่างกายทั้งยังเป็นของฝาก ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า หลังจากนั้น
นำท่านเดินทางสู่ ร้านสมุนไพร ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกต จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ชิลล่าดิวตี้ฟรี (Shilla Duty Free Shop) หรือ LOTTE DUTY FREE ที่นี่มีสินค้าแบรนเนมชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ
จากนั้นเดินทางสู่ DOWTOWN เกาะเชจู ( BAOAEN STREET ) แหล่งช้อปปิ้งที่ท่านสามารถเลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี้โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์เนมเช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสำอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS,LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆอีกมากมายให้ท่านไปลองชิมกัน ชอน นำท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้าสนามบิน SUPER MARKET ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
22.30 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่LJ 705 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
02.25 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
เมนูอาหาร
1. HANSIK เมนูอาหารชุดโต๊ะพื้นเมืองยางบางแบบฮันจองชิของ ชาวเกาหลีโบราณเพื่อสมดุลของร่างกาย มีอาหารจำนวนมากกว่า15 ถ้วย ที่ท่านจะได้ลิ้มลอง ซึ่งประกอบไปด้วยอาหารอร่อยและมีคุณค่าทางอาหารสูง เช่นกิมจิ จอทกอล น้ำซุปหม้อไฟ เนื้อสัตว์ ปลา ผักต่างๆ เป็นต้น
2. แฮมุนทัง หรือ โป๊ะแตกเกาหลี ประกอบด้วยอาหารหลากหลายรสชาติ เน้นอาหารทะเลสดใหม่ เช่น หอย ปู กุ้ง และผักสดนานาชนิด ต้มบนหน้อไฟร้อน ๆ รับประทานพร้อมกิมจิ และข้าวสวย
3. พุลโกกิ หมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่ นำมาผัดรวมกับผักสดนานา ชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง
4. Budaejjigae หลังสงครามเกาหลีสิ้นสุดลง ปัญหาการขาดแคลนอาหารได้ลุกลามประเทศเกาหลีใต้ ชาวเกาหลีหลายๆคนจึงนำเอาเสบียงอาหารจากอเมริกาไม่ว่าจะเป็น แฮม สแปม ไส้กรอก มาใส่ลงในซุปที่ปรุงด้วยเครื่องปรุงรสเผ็ดของเกาหลีทั้งซอสพริกโคชูจังและกิมจิ จนอาหารชนิดนี้ที่เรียกว่า “Budae jjigae” หรือซุปทหารได้รับความนิยมมากขึ้น
5. พิบิมพัพ พุลโกกิ ทำจากข้าวสวยผสมกับเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ผักปรุงรสและไข่ จะคลุกกับโคชูจัง (ซอสพริกรสเผ็ด) ก็ได้ถ้าต้องการ เสิร์ฟพร้อมหมูผัดวุ้นเส้น และหอมใหญ่ มีน้ำขลุกขลิกออกรสหวานเล็กน้อย
6. ซัมเคทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารตำหรับชาววังบำรุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตัว บรรจุอยู่ในหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัดไส้ด้วยข้าว และของบำรุงต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ากี้ ปรุงรสด้วยพริกไทยดำ และเกลือ รับประทานพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี (ทำจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลีพร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซัมจูหรือเหล้าดองโสม
7. ปลาสไตล์เกาหลี เสริฟพร้อมด้วยน้ำซุปปรุงรส รับประทานพร้อมกับผัก เครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
03พ.ค.60 07พ.ค.60 15,900 15,900 15,900 6,900
08พ.ค.60 12พ.ค.60 15,900 15,900 15,900 6,900
10พ.ค.60 14พ.ค.60 15,900 15,900 15,900 6,900
15พ.ค.60 19พ.ค.60 15,900 15,900 15,900 6,900
17พ.ค.60 19พ.ค.60 15,900 15,900 15,900 6,900
22พ.ค.60 26พ.ค.60 15,900 15,900 15,900 6,900
24พ.ค.60 28พ.ค.60 15,900 15,900 15,900 6,900
29พ.ค.60 02มิ.ย.60 15,900 15,900 15,900 6,900
31พ.ค.60 04มิ.ย.60 15,900 15,900 15,900 6,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้