GTM-10 XW-T26 TAIWAN VERY GOOD ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-10 XW-T26 TAIWAN VERY GOOD ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3
TAIWAN VERY GOOD ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน MAR-OCT 18 BY XW
เดินทาง มีนาคม-ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 13,988.-
โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)
ราคาเริ่มต้น 13,988
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 03 - 07 มิ.ย. 1,
มีนาคม 25 - 29 มี.ค. 61, 28 มี.ค. - 01 เม.ย. 61,
เมษายน 01 - 05 เม.ย. 61, 05 - 09 เม.ย. 61, 08 - 12 เม.ย. 61, 09 - 13 เม.ย. 61, 11 - 15 เม.ย. 61, 15 - 19 เม.ย. 61, 18 - 22 เม.ย. 61, 22 - 26 เม.ย. 61, 25 - 29 เม.ย. 61, 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 02 - 06 พ.ค. 61, 06 - 10 พ.ค. 61, 09 - 13 พ.ค. 61, 13 - 17 พ.ค. 61, 16 - 20 พ.ค. 61, 20 - 24 พ.ค. 61, 23 - 27 พ.ค. 61, 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. 61, 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 61,
มิถุนายน 06 - 10 มิ.ย. 61, 10 - 14 มิ.ย. 61, 13 - 17 มิ.ย. 61, 17 - 21 มิ.ย. 61, 20 - 24 มิ.ย. 61, 24 - 28 มิ.ย. 61, 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 01 - 05 ก.ค. 61, 04 - 08 ก.ค. 61, 08 - 12 ก.ค. 61, 11 - 15 ก.ค. 61, 15 - 19 ก.ค. 61, 18 - 22 ก.ค. 61, 22 - 26 ก.ค. 61, 25 - 29 ก.ค. 61, 26 - 30 ก.ค. 61, 29 ก.ค. - 02 ส.ค. 61,
สิงหาคม 01 - 05 ส.ค. 61, 05 - 09 ส.ค. 61, 08 - 12 ส.ค. 61, 09 - 13 ส.ค. 61, 12 - 16 ส.ค. 61, 15 - 19 ส.ค. 61, 19 - 23 ส.ค. 61, 22 - 26 ส.ค. 61, 26 - 30 ส.ค. 61, 29 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 02 - 06 ก.ย. 61, 05 - 09 ก.ย. 61, 09 - 13 ก.ย. 61, 12 - 16 ก.ย. 61, 16 - 20 ก.ย. 61, 19 - 23 ก.ย. 61, 23 - 27 ก.ย. 61, 26 - 30 ก.ย. 61, 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 61,
ตุลาคม 03 - 07 ต.ค. 61, 07 - 11 ต.ค. 61, 10 - 14 ต.ค. 61, 14 - 18 ต.ค. 61, 17 - 21 ต.ค. 61, 21 - 25 ต.ค. 61, 22 - 26 ต.ค. 61, 24 - 28 ต.ค. 61,
GTM-10 IT98 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4วัน3คืน MAR-OCT 18 BY
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-10 IT98 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4วัน3คืน MAR-OCT 18 BY
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4วัน3คืน 
เดินทาง มีนาคม-ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 12,888.-
โดยสายการบิน tigerair taiwan (TR)
ราคาเริ่มต้น 12,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 61,
เมษายน 05 - 08 เม.ย. 61, 19 - 22 เม.ย. 61, 26 - 29 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 03 - 06 พ.ค. 61, 10 - 13 พ.ค. 61, 17 - 20 พ.ค. 61, 24 - 27 พ.ค. 61, 31 พ.ค. - 03 มิ.ย. 61,
มิถุนายน 08 - 11 มิ.ย. 61, 22 - 25 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 06 - 09 ก.ค. 61, 20 - 23 ก.ค. 61, 26 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 10 - 13 ส.ค. 61, 24 - 27 ส.ค. 61,
กันยายน 06 - 09 ก.ย. 61, 13 - 16 ก.ย. 61, 20 - 23 ก.ย. 61, 27 - 30 ก.ย. 61,
ตุลาคม 04 - 07 ต.ค. 61, 11 - 14 ต.ค. 61, 18 - 21 ต.ค. 61,
09220
GTM-10 IT98 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4D3N MAR-OCT 18 BY
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-10 IT98 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4D3N MAR-OCT 18 BY
ทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4วัน3คืน 
เดินทาง มีนาคม-ตุลาคม 2561
โดยสายการบิน Tiger Air
ราคาเริ่มต้น 12,888.-
ราคาเริ่มต้น 12,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 61,
เมษายน 05 - 08 เม.ย. 61, 19 - 22 เม.ย. 61, 26 - 29 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 03 - 06 พ.ค. 61, 10 - 13 พ.ค. 61, 17 - 20 พ.ค. 61, 24 - 27 พ.ค. 61, 31 พ.ค. - 03 มิ.ย. 61,
มิถุนายน 22 - 25 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 06 - 09 ก.ค. 61, 20 - 23 ก.ค. 61, 26 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 10 - 13 ส.ค. 61, 24 - 27 ส.ค. 61,
กันยายน 06 - 09 ก.ย. 61, 13 - 16 ก.ย. 61, 20 - 23 ก.ย. 61, 27 - 30 ก.ย. 61,
ตุลาคม 04 - 07 ต.ค. 61, 11 - 14 ต.ค. 61, 18 - 21 ต.ค. 61,
GTM-08 ไต้หวัน เพลิน เพลิน 4D3N (JUL-DEC) BY CI 17
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-08 ไต้หวัน เพลิน เพลิน 4D3N (JUL-DEC) BY CI 17
ทัวร์ไต้หวัน 4วัน3คืน หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ กระเช้าเหมาคง ตึกไทเป101 ช็อปปิ้งเหมินติง
เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ราคา 22,999.-
สายการบิน China Airlines
ราคาเริ่มต้น 22,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 08 - 11 ก.ค. 60,
สิงหาคม 11 - 14 ส.ค. 60, 24 - 27 ส.ค. 60,
กันยายน 07 - 10 ก.ย. 60, 21 - 24 ก.ย. 60,
ตุลาคม 05 - 08 ต.ค. 60, 23 - 26 ต.ค. 60,
ธันวาคม 14 - 17 ธ.ค. 60,
GTM-08 TAIWAN COOL COOL 4D3N AUG-DEC 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-08 TAIWAN COOL COOL 4D3N AUG-DEC 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไถจง - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  4 วัน 3 คืน 
เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 60
เริ่มต้น 22,599 บาท
โดยสายการบิน China Airlines
ราคาเริ่มต้น 22,599
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 11 - 14 ส.ค. 60, 24 - 27 ส.ค. 60,
กันยายน 07 - 10 ก.ย. 60, 21 - 24 ก.ย. 60,
ตุลาคม 05 - 08 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 23 - 26 พ.ย. 60,
ธันวาคม 14 - 17 ธ.ค. 60,
GTM-08 TAIWAN JEED JEED 5D4N JUL-OCT 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-08 TAIWAN JEED JEED 5D4N JUL-OCT 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถัมซังจั๋ง วัดเหวินอู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อาบน้ำแร่
เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 2560
ราคา 19,888.-
สายการบิน China Airlines
ราคาเริ่มต้น 19,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 08 - 12 ก.ค. 60,
สิงหาคม 12 - 16 ส.ค. 60,
กันยายน 23 - 27 ก.ย. 60,
ตุลาคม 14 - 18 ต.ค. 60, 21 - 25 ต.ค. 60,
GTM-08 TAIWAN FAST FAST (JUL-OCT) BY IT 17
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-08 TAIWAN FAST FAST (JUL-OCT) BY IT 17
ทัวร์ไต้หวัน 4วัน3คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ไถจง ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว ตึกไทเป101
เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 2560
ราคา 16,666.-
สายการบิน Tiger Air
ราคาเริ่มต้น 16,666
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 28 - 31 ก.ค. 60,
สิงหาคม 09 - 12 ส.ค. 60, 26 - 29 ส.ค. 60,
กันยายน 07 - 10 ก.ย. 60, 21 - 24 ก.ย. 60,
ตุลาคม 05 - 08 ต.ค. 60, 19 - 22 ต.ค. 60, 20 - 23 ต.ค. 60, 21 - 24 ต.ค. 60,
GTM-08 TAIWAN ALISHAN 5D4N JUL-DEC 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-08 TAIWAN ALISHAN 5D4N JUL-DEC 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง ไทเป
แช่น้ำแร่ วัดเหวินอู่
เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
ราคา 29,999.-
สายการบิน China Airlines
ราคาเริ่มต้น 29,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 09 - 13 ส.ค. 60,
กันยายน 06 - 10 ก.ย. 60, 20 - 24 ก.ย. 60,
ตุลาคม 04 - 08 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 08 - 12 พ.ย. 60, 22 - 26 พ.ย. 60,
ธันวาคม 01 - 05 ธ.ค. 60, 07 - 11 ธ.ค. 60, 21 - 25 ธ.ค. 60,
GTM-08 VZ02 TAIWAN TAICHUNG 6D5N ซุปตาร์เปิดวาร์ป JUL-SEP 17 BY VZ
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-08 VZ02 TAIWAN TAICHUNG 6D5N ซุปตาร์เปิดวาร์ป JUL-SEP 17 BY VZ
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 6 วัน 5 คืน
เดินทาง กรกฎาคม-กันยายน 60
เพียง 22,900 บาท
โดยสายการบิน Thai Vietjet Air
ราคาเริ่มต้น 22,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 29 ก.ค. - 03 ส.ค. 60,
สิงหาคม 03 - 08 ส.ค. 60, 12 - 17 ส.ค. 60, 17 - 22 ส.ค. 60, 26 - 31 ส.ค. 60, 31 ส.ค. - 05 ก.ย. 60,
กันยายน 09 - 14 ก.ย. 60, 14 - 19 ก.ย. 60, 23 - 28 ก.ย. 60,
GTM-08 TAIWAN ALISHAN 4D3N BY CI (JUL-DEC) 17
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-08 TAIWAN ALISHAN 4D3N BY CI (JUL-DEC) 17
ทัวร์ไต้หวัน 4วัน3คืน หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน ไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  ตึกไทเป101
เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
ราคา 24,899.-
สายการบิน  China Airline
ราคาเริ่มต้น 24,899
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 03 - 06 ก.ค. 60, 12 - 15 ก.ค. 60, 16 - 19 ก.ค. 60, 18 - 21 ก.ค. 60, 24 - 27 ก.ค. 60, 30 ก.ค. - 02 ส.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 07 ส.ค. 60, 07 - 10 ส.ค. 60, 13 - 16 ส.ค. 60, 15 - 18 ส.ค. 60, 18 - 21 ส.ค. 60, 21 - 24 ส.ค. 60, 25 - 28 ส.ค. 60, 28 - 31 ส.ค. 60, 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 60,
กันยายน 03 - 06 ก.ย. 60, 10 - 13 ก.ย. 60, 12 - 15 ก.ย. 60, 15 - 18 ก.ย. 60, 18 - 21 ก.ย. 60, 20 - 23 ก.ย. 60, 24 - 27 ก.ย. 60, 26 - 29 ก.ย. 60, 30 ก.ย. - 03 ต.ค. 60,
ตุลาคม 02 - 05 ต.ค. 60, 08 - 11 ต.ค. 60, 10 - 13 ต.ค. 60, 13 - 16 ต.ค. 60, 15 - 18 ต.ค. 60, 17 - 20 ต.ค. 60, 20 - 23 ต.ค. 60, 21 - 24 ต.ค. 60, 30 ต.ค. - 02 พ.ย. 60,
พฤศจิกายน 02 - 05 พ.ย. 60, 04 - 07 พ.ย. 60, 11 - 14 พ.ย. 60,
ธันวาคม 01 - 04 ธ.ค. 60, 04 - 07 ธ.ค. 60, 06 - 09 ธ.ค. 60, 10 - 13 ธ.ค. 60, 12 - 15 ธ.ค. 60, 16 - 19 ธ.ค. 60, 21 - 24 ธ.ค. 60, 24 - 27 ธ.ค. 60, 26 - 29 ธ.ค. 60,
GTM-08 TAIWAN TAICHUNG 6D5N ซุปตาร์ แซบหลาว BY VZ (JUL-SEP) 17
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-08 TAIWAN TAICHUNG 6D5N ซุปตาร์ แซบหลาว BY VZ (JUL-SEP) 17
ทัวร์ไต้หวัน 6วัน5คืน อุทยานอาลิซัน ป่าสนพันปี ทะเลสาบสองพี่น้อง ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินอู่ อุทยานทาโรโกะ
เหยหลิ่ว ไทจง
เดินทาง กรกฎาคม-กันยายน 2560
ราคา 23,900.-
สายการบิน Thai Veitjet
ราคาเริ่มต้น 23,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 01 - 06 ก.ค. 60, 06 - 11 ก.ค. 60, 15 - 20 ก.ค. 60, 20 - 25 ก.ค. 60, 29 ก.ค. - 03 ส.ค. 60,
สิงหาคม 03 - 08 ส.ค. 60, 12 - 17 ส.ค. 60, 17 - 22 ส.ค. 60, 26 - 31 ส.ค. 60, 31 ส.ค. - 05 ก.ย. 60,
กันยายน 09 - 14 ก.ย. 60, 14 - 19 ก.ย. 60, 23 - 28 ก.ย. 60,
GTM-08 VZ01 TAIWAN TAICHUNG 5D4N ซุปตาร์ฟินนาเล่ JUL-SEP 17 BY VZ
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-08 VZ01 TAIWAN TAICHUNG 5D4N ซุปตาร์ฟินนาเล่ JUL-SEP 17 BY VZ
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน อุทยานอาลีซัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ตึกไทเป101 อุทยานปีเหยหลิ่ว
เดินทาง กรกฎาคม-กันยายน 2560
ราคา 19,900.-
สายการบิน Thai Veitjet
ราคาเริ่มต้น 19,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 11 - 15 ก.ค. 60, 25 - 29 ก.ค. 60,
สิงหาคม 08 - 12 ส.ค. 60, 22 - 26 ส.ค. 60,
กันยายน 05 - 09 ก.ย. 60, 19 - 23 ก.ย. 60,
GTM 25  ST2 กด LIKE TAIWAN ทาโรโกะ ไทเป - ไทจง - JUL-OCT 17
ทัวร์ไต้หวัน
GTM 25 ST2 กด LIKE TAIWAN ทาโรโกะ ไทเป - ไทจง - JUL-OCT 17
ทัวร์ใต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมโชว์โลมา 5วัน4คืน 
เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 
ราคา 32,900 
โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 32,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 17 - 21 มิ.ย. 60, 24 - 28 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 01 - 05 ก.ค. 60, 15 - 19 ก.ค. 60, 22 - 26 ก.ค. 60, 29 ก.ค. - 02 ส.ค. 60,
สิงหาคม 05 - 09 ส.ค. 60, 19 - 23 ส.ค. 60, 26 - 30 ส.ค. 60,
กันยายน 02 - 06 ก.ย. 60, 16 - 20 ก.ย. 60, 23 - 27 ก.ย. 60,
ตุลาคม 07 - 11 ต.ค. 60, 14 - 18 ต.ค. 60, 21 - 25 ต.ค. 60,
GTM-19 TAIWAN CHIC CHIC 5D3N AUG-SEP 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-19 TAIWAN CHIC CHIC 5D3N AUG-SEP 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา หมุ่บ้านสายรุ้ง 5วัน3คืน
เดินทาง สิงหาคม-กันยายน 60
เริ่มต้น 13.999 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot

ราคาเริ่มต้น 13,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 03 - 07 ส.ค. 60, 09 - 13 ส.ค. 60, 19 - 23 ส.ค. 60,
กันยายน 09 - 13 ก.ย. 60, 20 - 24 ก.ย. 60,
GTM-19 TAIWAN SUPER SAVE 5D3N MAY-OCT 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-19 TAIWAN SUPER SAVE 5D3N MAY-OCT 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 60
เริ่มต้น 16,900 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 16,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 03 - 07 พ.ค. 60, 06 - 10 พ.ค. 60, 20 - 24 พ.ค. 60,
มิถุนายน 07 - 11 มิ.ย. 60, 21 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 05 - 09 ก.ค. 60, 08 - 12 ก.ค. 60, 19 - 23 ก.ค. 60,
สิงหาคม 02 - 06 ส.ค. 60, 09 - 13 ส.ค. 60, 19 - 23 ส.ค. 60,
กันยายน 06 - 10 ก.ย. 60, 09 - 13 ก.ย. 60, 20 - 24 ก.ย. 60,
ตุลาคม 04 - 08 ต.ค. 60, 14 - 18 ต.ค. 60, 18 - 22 ต.ค. 60,
GTM-19 TAIWAN ALISHAN 5D3N APR-OCT 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-19 TAIWAN ALISHAN 5D3N APR-OCT 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
เดินทาง เม.ย.-ต.ค. 60
เริ่มต้น 18,700 บาท
โดยสายการบิน Nokscoot
ราคาเริ่มต้น 18,700
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 06 - 10 เม.ย. 60, 09 - 13 เม.ย. 60, 13 - 17 เม.ย. 60, 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 03 - 07 พ.ค. 60, 06 - 10 พ.ค. 60, 20 - 24 พ.ค. 60,
มิถุนายน 07 - 11 มิ.ย. 60, 21 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 05 - 09 ก.ค. 60, 08 - 12 ก.ค. 60, 19 - 23 ก.ค. 60,
สิงหาคม 02 - 06 ส.ค. 60, 09 - 13 ส.ค. 60, 19 - 23 ส.ค. 60,
กันยายน 06 - 10 ก.ย. 60, 09 - 13 ก.ย. 60, 20 - 24 ก.ย. 60,
ตุลาคม 04 - 08 ต.ค. 60, 14 - 18 ต.ค. 60, 18 - 22 ต.ค. 60,