GTM-01 HONGKONG ZHUHAI ZHENSHEN JAN-MAR BY EK
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่
GTM-01 HONGKONG ZHUHAI ZHENSHEN JAN-MAR BY EK
เที่ยวฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน
เดินทาง  มกราคม-มีนาคม 60
เพียงท่านละ 9,999 บาท
ราคาเริ่มต้น 9,999
DOWNLOND >>
มกราคม 07 - 09 ม.ค. 60, 13 - 15 ม.ค. 60, 20 - 22 ม.ค. 60,
กุมภาพันธ์ 04 - 06 ก.พ. 60, 18 - 20 ก.พ. 60, 25 - 27 ก.พ. 60,
มีนาคม 03 - 05 มี.ค. 60, 04 - 06 มี.ค. 60, 10 - 12 มี.ค. 60, 25 - 27 มี.ค. 60,
GTM-01 (HKG01) HONGKONG NGONG PING ZHUHAI SHENZHEN JUN BY CX
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่
GTM-01 (HKG01) HONGKONG NGONG PING ZHUHAI SHENZHEN JUN BY CX
เที่ยวฮ่องกง นองปิง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน 
เดินทาง มิถุนายน 60
เริ่มต้นเพียง 12,999 บาท
ราคาเริ่มต้น 12,999
DOWNLOND >>
มิถุนายน 02 - 04 มิ.ย. 60, 10 - 12 มิ.ย. 60, 17 - 19 มิ.ย. 60, 24 - 26 มิ.ย. 60, 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60,
GTM-16 HONG KONG SHENZHEN ZHUHAI FEB-APR BY CX
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่
GTM-16 HONG KONG SHENZHEN ZHUHAI FEB-APR BY CX
เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3วัน2คืน 
เดินทาง กุมภาพันธ์-เมษายน 60
เพียงท่านละ 9,999 บาท
ราคาเริ่มต้น 9,999
DOWNLOND >>
กุมภาพันธ์ 25 - 27 ก.พ. 60,
มีนาคม 04 - 06 มี.ค. 60,
เมษายน 08 - 10 เม.ย. 60,
GTM-05 HONG KONG ZHUHAI ZHENSHEN JAN-MAR BY EK
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่
GTM-05 HONG KONG ZHUHAI ZHENSHEN JAN-MAR BY EK
เที่ยวฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน 
เดินทาง มกราคม - มีนาคม60
เริ่มต้น 10,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 10,900
DOWNLOND >>
มกราคม 01 - 03 ม.ค. 60, 06 - 08 ม.ค. 60, 07 - 09 ม.ค. 60, 13 - 15 ม.ค. 60, 14 - 16 ม.ค. 60, 20 - 22 ม.ค. 60, 21 - 23 ม.ค. 60,
กุมภาพันธ์ 03 - 05 ก.พ. 60, 04 - 06 ก.พ. 60, 10 - 12 ก.พ. 60, 11 - 13 ก.พ. 60, 12 - 14 ก.พ. 60, 17 - 19 ก.พ. 60, 18 - 20 ก.พ. 60, 24 - 26 ก.พ. 60, 25 - 27 ก.พ. 60,
มีนาคม 02 - 04 มี.ค. 60, 03 - 05 มี.ค. 60, 04 - 06 มี.ค. 60, 10 - 12 มี.ค. 60, 11 - 13 มี.ค. 60, 16 - 18 มี.ค. 60, 17 - 19 มี.ค. 60, 23 - 25 มี.ค. 60, 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 60, 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 60,
GTM-09 HKG SHENZHEN ZHUHAI JAN-SEP 3D2N BY HX
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่
GTM-09 HKG SHENZHEN ZHUHAI JAN-SEP 3D2N BY HX
เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3วัน2คืน
เดินทาง มกราคม - กันยายน 60
เริ่มต้น 9,888 บาท 
เดินทางโดย สายการบิน Hong Kong Airlines 
ราคาเริ่มต้น 9,888
DOWNLOND >>
มกราคม 13 - 15 ม.ค. 60,
กุมภาพันธ์ 24 - 26 ก.พ. 60,
มีนาคม 17 - 19 มี.ค. 60,
เมษายน 08 - 10 เม.ย. 60, 22 - 24 เม.ย. 60, 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 06 - 08 พ.ค. 60, 13 - 15 พ.ค. 60, 20 - 22 พ.ค. 60,
มิถุนายน 03 - 05 มิ.ย. 60, 10 - 12 มิ.ย. 60, 17 - 19 มิ.ย. 60, 24 - 26 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 01 - 03 ก.ค. 60, 08 - 10 ก.ค. 60, 15 - 17 ก.ค. 60, 22 - 24 ก.ค. 60, 29 - 31 ก.ค. 60,
สิงหาคม 05 - 07 ส.ค. 60, 12 - 14 ส.ค. 60, 19 - 21 ส.ค. 60, 26 - 28 ส.ค. 60,
กันยายน 02 - 04 ก.ย. 60, 09 - 11 ก.ย. 60, 23 - 25 ก.ย. 60,